หมายเลข ID หัวข้อ : 00206299 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/02/2019

เมื่ออยู่ภายนอกอาคารที่มีอากาศหนาวเย็น, เสียงออดิโอจะลดต่ำลงทันที, และแผงควบคุมของเซ็นเซอร์สัมผัสจะทำงานผิดปกติ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกระทันหัน เช่นมีการออกจากห้องที่มีการปรับอุณหภูมิไว้ให้อุ่นไปสู่อากาศเย็นภายนอก แผงควบคุมของเซ็นเซอร์สัมผัสอาจจะทำงานผิดปกติได้ 
เมื่อแผงควบคุมของเซ็นเซอร์สัมผัสมีการทำงานที่ผิดปกติ อาการต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้นได้:

  • ชุดหูฟังอาจจะสลับไปเป็น Quick Attention Mode และระดับโวลลุ่มเสียงอาจจะลดต่ำลง
  • มีการเปลี่ยนเพลงไปได้เอง.
  • เซ็นเซอร์สัมผัส(Touch sensors)หยุดทำงาน.
  • เซ็นเซอร์สัมผัส(Touch sensors)ทำงานได้เอง.

ในกรณีเช่นนี้ ให้ปิดตัวเครื่อง รอจนกระทั่งอุณหภูมิเข้าที่ จากนั้นให้เปิดขึ้นมาอีกครั้ง