หมายเลข ID หัวข้อ : 00206299 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/06/2019

เมื่ออยู่ภายนอกอาคารที่มีอากาศหนาวเย็น, เสียงออดิโอจะลดต่ำลงทันที, และแผงควบคุมของเซ็นเซอร์สัมผัสจะทำงานผิดปกติ.

  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกระทันหัน เช่นมีการออกจากห้องที่มีการปรับอุณหภูมิไว้ให้อุ่นไปสู่อากาศเย็นภายนอก แผงควบคุมของเซ็นเซอร์สัมผัสอาจจะทำงานผิดปกติได้ 
  เมื่อแผงควบคุมของเซ็นเซอร์สัมผัสมีการทำงานที่ผิดปกติ อาการต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้นได้:

  • ชุดหูฟังอาจจะสลับไปเป็น Quick Attention Mode และระดับโวลลุ่มเสียงอาจจะลดต่ำลง
  • มีการเปลี่ยนเพลงไปได้เอง.
  • เซ็นเซอร์สัมผัส (Touch sensors) หยุดทำงาน
  • เซ็นเซอร์สัมผัส (Touch sensors) ทำงานได้เอง

  ในกรณีเช่นนี้, ให้ทำการปิดตัวเครื่อง, รอจนกระทั่งอุณหภูมิของตัวเครื่องเข้าที่ จากนั้นให้เปิดขึ้นมาใหม่
  ถ้าหากท่านทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว และปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้, แสดงว่าอาจจะจำเป็นต้ัอง ขอรับบริการตรวจซ่อม แล้ว