หมายเลข ID หัวข้อ : 00206299 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2019

เมื่ออยู่ภายนอกอาคารที่มีอากาศหนาวเย็น, เสียงออดิโอจะลดต่ำลงทันที, และแผงควบคุมของเซ็นเซอร์สัมผัสจะทำงานผิดปกติ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกระทันหัน เช่นมีการออกจากห้องที่มีการปรับอุณหภูมิไว้ให้อุ่นไปสู่อากาศเย็นภายนอก แผงควบคุมของเซ็นเซอร์สัมผัสอาจจะทำงานผิดปกติได้ 
เมื่อแผงควบคุมของเซ็นเซอร์สัมผัสมีการทำงานที่ผิดปกติ อาการต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้นได้:

  • ชุดหูฟังอาจจะสลับไปเป็น Quick Attention Mode และระดับโวลลุ่มเสียงอาจจะลดต่ำลง
  • มีการเปลี่ยนเพลงไปได้เอง.

ในกรณีนี้ให้ทำการรีสตาร์ทชุดหูฟังใหม่โดย

  1. กดค้างที่ปุ่ม นานประมาณ 2 วินาทีจนกระทั่งไฟ (สีฟ้า) ดับลงไปเพื่อทำการปิดชุดหูฟังนั้น
  2. กดค้างที่ปุ่ม นานประมาณ 2 วินาทีจนกระทั่งไฟ (สีฟ้า) กะพริบเพื่อทำการเปิดชุดหูฟังขึ้นมา

การแสดงไฟสถานะ 1000xm3