หมายเลข ID หัวข้อ : 00205065 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/12/2018

เมื่อมีการตั้งภาษาของทีวีไปเป็น Hebrew หรือ Russian, การป้อนตัวอักษร(เช่น a, b, c) จะไม่มีในการตั้งค่า Google Account.

  ในเลย์เอาท์ของ Hebrew และ Russian , Gboard (คีย์บอร์ดแบบซอฟต์แวร์) ไม่สามารถป้อนตัวอักขระที่เป็นอักษรได้(เช่น a, b, c). 
  ถ้าต้องการป้อนตัวอักขระที่เป็นอักษร ให้ตั้งค่าทีวี เพื่อใช้ภาษาที่สามารถป้อนตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น English (UK).

  ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้มีดังต่อไปนี้:

  1. กดที่ปุ่มHome บนตัวรีโมทคอนโทรล .
  2. เลือกที่   Settings.
  3. เลือกที่ Keyboard ในกลุ่มของ System Preferences.
  4. เลือกที่ Gboard.
  5. เลือกที่ Languages.
  6. เลือกที่ Use system languages, จากนั้นตั้งไปที่ Off.
   Languages ในตอนนี้สามารถที่จะตั้งได้ใน Active input methods.
  7. เลือกที่ English (UK) ใน Active input methods.

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการเซ็ตอัปเริ่มต้นของทีวี ให้ข้ามการตั้งค่าของ Google Account ไปและทำการตั้งค่าใหม่หลังการตั้งค่าของ Gboard แล้ว.
   ถ้าต้องการจะตั้ง Google Account, ให้อ้างอิงกับขั้นตอนต่อไปนี้.
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่   Settings.
   3. เลือกที่ Add account ในกลุ่มของ Accounts.
  • เพื่อทำการเปลี่ยนเลย์เอาท์ของภาษาใน Gboard, ให้กดที่ปุ่มชื่อภาษานั้น ในด้านขวาของคีย์บอร์ด และเลือกภาษานั้น.
  • สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต. Gboard จัดขึ้นมาให้โดย Google.
    

  *Google เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.