หมายเลข ID หัวข้อ : 00203938 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/12/2019

หน้าจอของทีวีเปลี่ยนเป็นสีดำในช่วงเวลาสั้น ๆ ถ้าฉันทำการเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อหูฟังหรืออุปกรณ์ Bluetooth ออกไป.

    ถ้าหากโหมด  eArcมีการ  ตั้งค่าไว้ที่  Auto, หน้าจอของ Master Series TV ของท่านจะเปลี่ยนเป็นสีดำชั่วครู่เมื่อท่านเสียบหรือถอดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ออดิโอออกจากขั้วต่อแจ็คหูฟังหรือเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ Bluetooth. เรื่องนี้เป็นการทำงานที่ปกติ.