หมายเลข ID หัวข้อ : 00194368 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/01/2018

แอป App Remote ใช้งานร่วมกันได้กับ อุปกรณ์ Apple หรือไม่ ?

    แอป App Remote ใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ Apple iOS ต่อไปนี้.

    • ใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ ที่เป็น iOS 5.0 หรือสูงกว่า และต่ำกว่า iOS 11.(ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2017)