หมายเลข ID หัวข้อ : 00194368 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/01/2018

แอป App Remote ใช้งานร่วมกันได้กับ อุปกรณ์ Apple หรือไม่ ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

แอป App Remote ใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ Apple iOS ต่อไปนี้.

  • ใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ ที่เป็น iOS 5.0 หรือสูงกว่า และต่ำกว่า iOS 11.(ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2017)