หมายเลข ID หัวข้อ : 00187716 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/05/2018

เมื่อดูวิดีโอ เสียงจะมีการล้าหลัง (lag).

    เนื่องจาก เป็นคุณลักษณะของเทคโนโลยีไร้สาย, การเล่นกลับในชุดเฮดเซ็ตจะช้ากว่าการเล่นของเสียงและเพลงในอุปกรณ์ที่ส่ง ดังนั้น เมื่อใช้ในการดูวิดีโอ หรือ เล่นเกม ภาพและเสียงอาจจะไม่ตรงกัน.