หมายเลข ID หัวข้อ : 00189100 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/07/2018

ทีวีหยุดค้าง และ ฉันไม่สามารถเห็นภาพได้ เมื่อเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนโดยใช้สาย USB ในโหมด MTP (media transfer protocol).

    ถ้าต้องการแก้ปัญหานี้ กรุณาเชื่อมต่อสาย USB ในโหมด MTP และ ดูรูปภาพในโฟลเดอร์ CATEGORY เท่านั้น.

    หมายเหตุ: ห้ามทำการเลือกที่โฟลเดอร์ ALL หรือ โฟลเดอร์ GENERIC เพื่อให้แสดงคอนเทนท์ต่าง ๆ.