หมายเลข ID หัวข้อ : 00189080 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/07/2018

บางครั้งฉันจะได้ยินเสียงรบกวนแปลก ๆ ในระหว่างรับชมทีวี หรือไม่ ก็ไม่มีเสียงออกมาเลย.

  ถ้าหากมีซอฟต์แวร์ตัวใหม่สำหรับทีวี กรุณาทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใหม่นั้นและทำการอัปเดตให้กับทีวี.
  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับทีวี.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Customer Support.
  4. เลือกที่ Software Update.
  5. เลือกที่ Network.

  หมายเหตุ: ลองทำดังต่อไปนี้เพื่อทำการแก้ปัญหาเป็นการชั่วคราว.

  • ลองทำการปิดทีวี และ เปิดขึ้นมาใหม่ด้วยรีโมทคอนโทรล.
  • ลองทำการเปลี่ยนช่องสัญญาณทีวี หรือ เปลี่ยนไปเป็นโหมดอินพุทอื่นดู.