หมายเลข ID หัวข้อ : 00168925 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/01/2017

ข้อผิดพลาด: ไม่มีการเลือกอุปกรณ์สำหรับเอาท์พุท แสดงออกมาในหน้าต่างแสดงผลและการเล่นหยุดลงไป.

    เปิดที่ Control Panel จากนั้น เลือกที่ Sound และ แทป Playback. เลือกที่ Speakers ฯลฯ. เป็น Default Device.

    หมายเหตุ: โดยการทำการปรับตั้งนี้, TA-ZH1ES จะให้เสียงที่มาจากซอฟต์แวร์ (Hi-Res Audio Player, ฯลฯ.) เท่านั้น ซึ่งจะเป็นการให้ ASIO driver ออกมาทางเอาท์พุทได้.