หมายเลข ID หัวข้อ : 00169471 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/02/2020

ตัวแสดงสถานะไม่ติดสว่าง แม้ว่า จะมีการตั้งค่าของ DSEE HX หรือ DSD Remastering ไว้ที่ ON. (TA-ZH1ES)

  ตรวจสอบต่อไปนี้.

  • เมื่อตัวแสดงสถานะ DSEE HX ไม่ติดสว่าง แม้จะตั้งค่าของ DSEE HX ไว้เป็น ON.
   Image
   [A]: ตัวแสดงสถานะ DSEE HX

   DSEE HX จะทำงานเฉพาะกับฟอร์แมทต่อไปนี้.
   ถ้าหากเป็นการรับสัญญาณที่ทำงานด้วยกันไม่ได้ และมีการตั้งค่าของ DSEE HX ไว้ที่ ON, ตัวแสดงสถานะ DSEE HX จะติดสว่างขึ้นมาและดับลงไปทันที.

      Sampling frequency  Bit depth

   PCM

    32kHz  16, 24, 32
    44.1kHz  16, 24, 32
    48kHz  16, 24, 32
    88.2kHz  16, 24
    96kHz  16, 24
    176.4kHz  16, 24
    192kHz  16, 24
    352.8kHz  16, 24
    384kHz  16, 24
    705.6kHz  16, 24
    768kHz  16, 24


  • เมื่อตัวแสดงสถานะ DSD RE. ไม่ติดสว่างแม้จะตั้งค่าของ DSD Remastering ไว้เป็น ON.
   Image
   [B]: ตัวแสดงสถานะ DSD RE.

   DSD Remastering จะใช้ได้กับสัญญาณที่เป็นฟอร์แมท PCM เท่านั้น. DSD Remastering จะไม่ทำงานกับสัญญาณที่เป็นฟอร์แมท DSD.