หมายเลข ID หัวข้อ : 00157405 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/09/2016

ไม่สามารถปรับวอลลุ่มเสียงได้.

    ถ้าหากวอลลุ่มไม่สามารถปรับได้ ให้ลองทำดังต่อไปนี้.

    • เมื่อมีการตั้งค่า MODE ไปเป็นโหมด ZOOM, วอลลุ่มจะไม่สามารถปรับได้. ให้เปลี่ยนไปเป็นโหมด VOL.
    • ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย, อาจจะมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ตอบสนองกับคีย์ volume. ในกรณีนี้, ให้ทำการปรับที่วอลลุ่มที่ตัวเครื่องเสียงติดรถยนต์นั้นแทน.