หมายเลข ID หัวข้อ : 00126909 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/09/2016

ข้อมูลการใช้งานด้วยกันได้ของ Windows 10 สำหรับกล้องถ่ายภาพดิจิตอล

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของสินค้าต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในหน้านี้ที่ได้ออกมาในเดือนกรกฎาคม 2558 หรือ ก่อนหน้านั้น ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ต่อไปนี้. สำหรับสินค้าที่ออกเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 หรือใหม่กว่าโปรดดูที่คู่มือผู้ใช้หรือทำเครื่องหมายที่เว็บไซต์ของโซนี่ , ฯลฯ

สภาวะแวดล้อมการใช้งาน:
  • การทำงานได้มีการตรวจสอบในโหมด desktop ของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการอัพเกรดมาและมีการติดตั้งไว้ด้วย Windows 8.1 จากโรงงาน.
  • การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✓ : ใช้งานร่วมกันได้
- : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
? : กำลังทดสอบ


กล้อง Compact
รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro หมายเหตุ
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
DSC-G1 *1
DSC-G3 *1
DSC-H3 *1
DSC-H7 *1
DSC-H9 *1
DSC-H10 *1
DSC-H20 *1
DSC-H50 *1
DSC-H55 *1
DSC-H70 *1
DSC-H90
DSC-H100
DSC-H200
DSC-H300
DSC-H400
DSC-HX1 *1
DSC-HX5 *1
DSC-HX5C *1
DSC-HX5V *1
DSC-HX7 *1
DSC-HX7V *1
DSC-HX9 *1
DSC-HX9V *1
DSC-HX10 *1
DSC-HX10V *1
DSC-HX20 *1
DSC-HX20V *1
DSC-HX30 *1
DSC-HX30V *1
DSC-HX50 *1
DSC-HX50V *1
DSC-HX60 *1
DSC-HX60V *1
DSC-HX90 *1
DSC-HX90V *1
DSC-HX100 *1
DSC-HX100V *1
DSC-HX200 *1
DSC-HX200V *1
DSC-HX300 *1
DSC-HX400
DSC-HX400V
DSC-J10
DSC-J20
DSC-KW1
DSC-KW11
DSC-RX1 *1
DSC-RX1R *1
DSC-RX10 *1
DSC-RX10M2 *1
DSC-RX100 *1
DSC-RX100M2 *1
DSC-RX100M3 *1
DSC-RX100M4 *1
DSC-S650
DSC-S700
DSC-S730
DSC-S750
DSC-S780
DSC-S800
DSC-S930
DSC-S950
DSC-S980
DSC-S1900
DSC-S2000
DSC-S2100
DSC-S3000
DSC-S5000
DSC-T2 *1
DSC-T20 *1
DSC-T20HDPR *1
DSC-T25 *1
DSC-T70 *1
DSC-T70HDPR *1
DSC-T75 *1
DSC-T77 *1
DSC-T90 *1
DSC-T99
DSC-T99C
DSC-T99D
DSC-T99DC
DSC-T100 *1
DSC-T110 *1
DSC-T110D *1
DSC-T200 *1
DSC-T300 *1
DSC-T500 *1
DSC-T700 *1
DSC-T900 *1
DSC-TF1
DSC-TX1 *1
DSC-TX5 *1
DSC-TX7 *1
DSC-TX7C *1
DSC-TX9
DSC-TX9C
DSC-TX10 *1
DSC-TX20 *1
DSC-TX30 *1
DSC-TX55 *1
DSC-TX66 *1
DSC-TX100 *1
DSC-TX100V *1
DSC-TX200 *1
DSC-TX200V *1
DSC-TX300 *1
DSC-TX300V *1
DSC-W35 *1
DSC-W55 *1
DSC-W80 *1
DSC-W80HDPR *1
DSC-W85 *1
DSC-W90 *1
DSC-W110 *1
DSC-W115 *1
DSC-W120 *1
DSC-W125 *1
DSC-W130 *1
DSC-W150 *1
DSC-W170 *1
DSC-W180
DSC-W190
DSC-W200 *1
DSC-W210 *1
DSC-W215 *1
DSC-W220 *1
DSC-W230 *1
DSC-W270 *1
DSC-W275 *1
DSC-W290 *1
DSC-W300 *1
DSC-W310
DSC-W320 *1
DSC-W330 *1
DSC-W350 *1
DSC-W350D *1
DSC-W360 *1
DSC-W370 *1
DSC-W380 *1
DSC-W390 *1
DSC-W510
DSC-W515PS
DSC-W520
DSC-W530
DSC-W550
DSC-W560 *1
DSC-W570 *1
DSC-W570D *1
DSC-W580 *1
DSC-W610 *1
DSC-W620
DSC-W630
DSC-W650
DSC-W670
DSC-W690
DSC-W710
DSC-W730
DSC-W800
DSC-W810
DSC-W830
DSC-WX1 *1
DSC-WX5
DSC-WX5C
DSC-WX7 *1
DSC-WX9 *1
DSC-WX10 *1
DSC-WX30 *1
DSC-WX50 *1
DSC-WX60 *1
DSC-WX70 *1
DSC-WX80 *1
DSC-WX100 *1
DSC-WX150 *1
DSC-WX170 *1
DSC-WX200 *1
DSC-WX220 *1
DSC-WX300 *1
DSC-WX350 *1
DSC-WX500 *1

*1 ถ้าหากท่านเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB เมื่อตั้งค่า USB ไว้เป็น Auto, การเชื่อมต่ออาจเป็นโหมด Mass Storage. ถ้าต้องการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ในโหมด MTP/PTP, ให้เปลี่ยนการปรับตั้งค่า USB ของกล้องไปเป็น MTP หรือ PTP ก่อนเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์.


กล้อง Lens Style
รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
DSC-QX10
DSC-QX30
DSC-QX100