หมายเลข ID หัวข้อ : 00203413 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/04/2021

วิธีการใช้การเล่นแบบสับเปลี่ยนหรือเล่นซ้ำในแอป Music

  เลือกที่คีย์ เล่นสับเปลี่ยน (Shuffle) (ลูกศรสลับ) หรือคีย์ เล่นซ้ำ (Repeat) (ลูกศรย้อนกลับ) ที่แสดงขึ้นมาเมื่อทำการเลือกเพลง.

  1. เลือกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถเลือกเพลงจากรายการเมนูในซีกทางด้านซ้าย
   หมายเหตุ: สำหรับ Android™ 7.0 หรือก่อนหน้านั้น ให้เลือกที่ เครื่องเล่น (Player) เพื่อใช้การเล่นซ้ำ
    
  2. เลือกเพลง
    
  3. เลือกที่คีย์ เล่นสับเปลี่ยน (Shuffle) (ลูกศรสลับ) หรือคีย์ เล่นซ้ำ (Repeat) (ลูกศรย้อนกลับ)

   สำหรับ Android 9 / Android 8.0

   สำหรับ Android 7.0 หรือก่อนหน้านั้น