หมายเลข ID หัวข้อ : 00125608 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/03/2019

เสียงที่จากหูฟังออกมาแปลก ๆ หรือคล้ายกับเสียงเซอร์ราวด์.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ใช้ปลั๊กสเตอริโอแบบมินิ 3 ขั้ว ต่อเข้ากับขั้วต่อ AUDIO OUT .
ปลั๊กที่มี 4 ขั้วหรือมากกว่า ที่เหมือนของ หูฟัง สำหรับ iPhone, จะไม่ได้รับการรองรับ.

รูปภาพประกอบรูปภาพประกอบ