หมายเลข ID หัวข้อ : 00125608 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

เสียงที่จากหูฟังออกมาแปลก ๆ หรือคล้ายกับเสียงเซอร์ราวด์.

    ให้ใช้ปลั๊กสเตอริโอแบบมินิ 3 ขั้ว ต่อเข้ากับขั้วต่อ AUDIO OUT .
    ปลั๊กที่มี 4 ขั้วหรือมากกว่า ที่เหมือนของ หูฟัง สำหรับ iPhone, จะไม่ได้รับการรองรับ.

    รูปภาพประกอบรูปภาพประกอบ