หมายเลข ID หัวข้อ : 00231393 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/06/2020

ไม่ได้ยินเสียงการเริ่มต้นหรือหยุดเมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์

    ตรวจสอบว่า Audio signals มีการตั้งไว้ที่ On

    เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI จะไม่มีเสียงการ เริ่ม/หยุด การบันทึกภาพยนตร์ ถ้าหาก HDMI Audio Out. ตั้งไปที่ On
    ถ้าหากท่านตั้ง HDMI Audio Out. ไปที่ Offท่านจะได้ยินเสียงการ เริ่ม/หยุด การบันทึกภาพยนตร์ แต่จะไม่ได้ยินเสียงออกไปที่อุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่

    หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง บางฟังก์ชันอาจจะไม่มีให้