หมายเลข ID หัวข้อ : 00106690 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/10/2020พิมพ์

ไม่ได้ยินเสียงจากซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย (SWF-BR100) เมื่อต่ออุปกรณ์ USB โดยใช้ USB hub.

    ไม่แนะนำให้ต่ออุปกรณ์ USB กับทีวี ผ่าน USB hub. เนื่องจาก ไม่มี audio output จากซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย และ ไฟแสดงสถานะที่ซับวูฟเฟอร์จะเป็นสีแดง. การแก้ปัญหานี้, การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB โดยตรงกับพอร์ต USB ของทีวี.

    ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีข้างต้นได้, จำเป็นต้องติดต่อ ศูนย์บริการ.