หมายเลข ID หัวข้อ : 00073580 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

ไม่มีรูปภาพแสดงขึ้นมาในหน้าจอ LCD เมื่อพยายามจะทำการถ่ายภาพ.

ไม่มีรูปภาพแสดงขึ้นมาในหน้าจอ LCD เมื่อพยายามจะทำการถ่ายภาพ.

    จะไม่มีอะไรแสดงบนหน้าจอ LCD ถ้าหากกล้องนั้นมีการตั้งให้การแสดงรูปภาพไปที่วิวไฟน์เดอร์. ถ้าต้องการจะดูรูปภาพต่าง ๆ บนหน้าจอ LCD เมื่อทำการถ่ายภาพ ให้กดที่ ปุ่ม FINDER/LCD หรือ FINDER/MONITOR บนตัวกล้อง.

    หมายเหตุ: ชื่อสำหรับปุ่มจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องนั้น ๆ. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของรุ่นนั้น ๆ.