หมายเลข ID หัวข้อ : 00072424 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/05/2018

เวอร์ชั่นใดของ Internet Protocol ที่รองรับด้วยทีวีของฉันได้?

เวอร์ชั่นใดของ Internet Protocol ที่รองรับด้วยทีวีของฉันได้?

    ทีวีรุ่นนี้รองรับได้ทั้ง Internet Protocol Version 4 (IPv4) และ Internet Protocol Version 6 (IPv6).

    หมายเหตุ:

    • Internet Protocol Version 4 (IPv4) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันของ Internet Protocol, และใช้เป็นระบบระบุตัวตนของการใช้อินเตอร์เน็ต ในการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์.
    • Internet Protocol Version 6 (IPv6) เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของ Internet Protocol. มีพื้นที่ว่างของที่อยู่ 128-บิต ซึ่งกว้างกว่าจำนวนบิตของ พื้นที่ว่างของที่อยู่ของ IPv4 แบบ 32 บิต ถึง 4 เท่า.