หมายเลข ID หัวข้อ : 00069264 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

การเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia หรือเครื่องแทปเล็ต กับ Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System โดยใช้การสัมผัสเดียว (one touch).

  โดยการถือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (*) ที่ใช้งาน one-touch mirroring ได้ ไปใกล้กับเครื่องหมาย N-Mark บนตัวเครื่อง, ท่านสามารถจะทำการจำลอง (mirror) ภาพบนหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia ของท่าน ให้แสดงออกที่หน้าจอทีวีขนาดใหญ่ได้.

  *แม้ว่า จะระบุไว้เพียงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการอธิบายนี้ แต่ก็หมายรวมไปถึงเครื่องแทปเล็ตต่าง ๆ ด้วย.

  1. กดที่ MIRRORING บนรีโมท.
  2. ถือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเข้าไปใกล้กับเครื่องหมาย N-Mark บนตัวเครื่องจนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นสั่นหรือส่งเสียงสั้น ๆ ออกมา.

   เมื่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นเชื่อมต่อกับตัวเครื่องแล้ว, หน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจะแสดงขึ้นมาที่หน้าจอของทีวี.

  ถ้าต้องการออกจากการจำลองนี้

  กดที่ HOME, RETURN หรือ FUNCTION บนรีโมท.

  หมายเหตุ

  • สำหรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน, ให้ทำการปลดล๊อคหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก่อน, แล้วจึงทำการสัมผัส.
  • สำหรับตำแหน่งของบริเวณที่จะตรวจหา NFC ในอุปกรณ์ที่ใช้งาน one-touch mirroring ได้, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยกันได้นั้น.
  • ถ้าตัวเครื่องไม่สามารถรองรับและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยกันได้, ให้ลองทำการสัมผัสอีก 2-3 ครั้ง.
  • ท่านไม่สามารถเข้าไปยังเครือข่ายใด ๆ ได้ในระหว่างการจำลองหน้าจอนี้.
  • คุณภาพของภาพและเสียงบางครั้งอาจด้อยลงไป เนื่องจาก มีการรบกวนจากเครือข่ายอื่น.

  คำแนะนำ

  • ท่านสามารถทำการเลือกสนามเสียงที่ท่านชอบได้ในระหว่างที่ทำการจำลองนี้โดยการกดที่ปุ่ม sound field. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือใช้งาน.