หมายเลข ID หัวข้อ : 00060097 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/11/2017

อัตราการโอนถ่ายข้อมูลแบบไร้สาย (wireless throughput) (ความเร็วในการดาวน์โหลด) มีการทำงานที่ช้ามาก หรือ มีการตัดการเชื่อมต่ออย่างไม่อาจจะคาดเดาได้ เมื่อมีการขยับเครื่องคอมพิวเตอร์ออกห่างจากจุดแอคเซ็สพอยต์

  ปัญหาการเชื่อมต่อของ Wi-Fi นี้สามารถจะเกิดขึ้นได้แต่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก สืบเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่หลากหลาย ที่มีทั้งความแรงของสัญญาณ การเข้าใกล้กับสัญญาณ Wi-Fi จำนวนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานใน Wi-Fi router และ สภาวะแวดล้อมอื่น ๆ ของ Wi-Fi กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหา และ ปรับปรุงอัตราการโอนถ่ายข้อมูลแบบไร้สาย (ความเร็วของการดาวน์โหลด) และ การตัดการเชื่อมต่อที่อาจจะเกิดแบบคาดเดาไม่ได้

  1. ตรวจสอบว่า ได้มีการดาวน์โหลด และ ติดตั้งตัวไดร์ฟเวอร์ของอะแดปเตอร์ไร้สายล่าสุด
   1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X และ จากนั้น ในเมนู ให้คลิกที่ Device Manager
   2. ในหน้าต่างของ Device Manager ให้ดับเบิลคลิกที่  Network adapters เพื่อทำการขยายการเลือก
   3. ใน Network adapters ดับเบิลคลิกที่ Broadcom  wireless adapter.
   4. ในหน้าต่างของ Broadcom wireless adapter Properties คลิกที่แทป Driver
   5. ในแทปของ Driver ที่อยู่กับ Driver Version ให้ตรวจสอบว่า ได้มีการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของ  wireless adapters เป็นอันล่าสุดไว้
   6. ถ้าหากเวอร์ชันของไดร์ฟเวอร์นั้นแสดงไว้เป็น 6.30.223.181 หรือ สูงกว่า ให้ดำเนินการในขั้นถัดไป ถ้าหากเวอร์ชันของไดร์ฟเวอร์ที่แสดงไว้เป็นเวอร์ชันที่ต่ำกว่า ให้ทำการดาวน์โหลด และ ติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของ wireless adapter อันล่าสุดเข้าไปก่อน แล้วจึงดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
  2. การปรับแต่ง 802.11n Channel Width for 2.4GHz.
   1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X และ จากนั้น ในเมนู ให้คลิกที่ Device Manager
   2. ในหน้าต่างของ Device Manager ดับเบิลคลิกที่ Network adapters เพื่อทำการขยายการเลือก
   3. ใน Network adapters ให้ดับเบิลคลิกที่ Broadcom wireless adapter
   4. ในหน้าต่างของ Broadcom wireless adapter Properties ให้คลิกที่ แทป Advanced
   5. ในแทปของ Advanced ในส่วนของ Property ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Bandwidth Capability
   6. ในขณะที่ทำการเลือก Bandwidth Capability ไว้อยู่นั้น ในส่วนของ Value ให้เปลี่ยนค่าจาก 11b/g:20MHz ไปเป็น 11b/g:20MHz/40MHz
  3. การแก้ไข Wireless Network Properties
   1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X บนคีย์บอร์ด จากรายการที่แสดงนั้น ให้คลิกที่ Control Panel
   2. ในหน้าต่างของ Control Panel คลิกที่ Network and Internet
   3. ในหน้าต่างของ Network and Internet ให้คลิกที่ Network and Sharing Center
   4. ในหน้าต่างของ Network and Sharing Center ในช่องคอลัมน์ด้านซ้ายมือ ให้คลิกที่ Change adapter settings
   5. ในหน้าต่างของ Network Connections ให้ดับเบิลคลิกที่ Wi-Fi
   6. ในหน้าต่างของ Wi-Fi Status คลิกที่ปุ่ม Wireless Properties
   7. ในหน้าต่างของ Wireless Network Properties ในแทปของ Connections ให้คลิกเพื่อใส่เครื่องหมายเลือกในกรอบที่อยู่กับ Connect even if the network is not broadcasting its name (SSID) และ จากนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม OK
  4. การปิดการทำงานของการปรับตั้งของ Minimum Power Consumption.
   1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X และ จากนั้น ในเมนู ให้คลิกที่ Device Manager
   2. ในหน้าต่างของ Device Manager ให้ดับเบิลคลิกที่  Network adapters เพื่อทำการขยายการเลือก
   3. ใน Network adapters ดับเบิลคลิกที่ Broadcom wireless adapter.
   4. ในหน้าต่างของ Broadcom wireless adapter Properties ให้คลิกที่แทป Advanced
   5. ในแทปของ Advanced ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Minimum Power Consumption ทำการเปลี่ยนค่าจาก Enabled ไปเป็น Disabled และ จากนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม OK

    หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงการปรับตั้งของ Minimum Power Consumption ไปเป็น Disabled จะเป็นการเพิ่มความสิ้นเปลืองของแบตเตอรี่มากขึ้น

  5. การปรับแต่งชนิดของ Wireless Encryption ของ Router.
   1. ล็อกอินเข้าไปในจุดแอคเซสพอยต์

    หมายเหตุ: ให้ดูจากคู่มือการใช้งานของ Router สำหรับขั้นตอนคำสั่งต่าง ๆ ในการเข้าถึงและปรับแต่งการปรับตั้งต่าง ๆ ของ Router

   2. ถ้าการเข้ารหัสสัญญาณ wireless นั้นเป็นแบบ WEP หรือ WPS-PSK(TKIP) ให้ทำการเปลี่ยนไปเป็นการเข้ารหัสแบบ WPS-PSK(AES)
  6. การปรับแต่งข่องสัญญาณ wireless ใน Router
   1. ล้อกอินเข้าไปในแอคเซสพอยต์แบบไร้สายนั้น.

    หมายเหตุ: ให้ดูจากคู่มือการใช้งานของ Router สำหรับขั้นตอนคำสั่งต่าง ๆ เพื่อที่จะเข้าถึง และ ปรับแต่งการปรับตั้งต่าง ๆ ของ Router นั้น