หมายเลข ID หัวข้อ : 00060115 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

อัตราการโอนถ่ายข้อมูลแบบไร้สาย (wireless throughput) (ความเร็วในการดาวน์โหลด) มีการทำงานที่ช้ามากหรือมีการตัดการเชื่อมต่ออย่างไม่อาจจะคาดเดาได้เมื่อมีการขยับเครื่องคอมพิวเตอร์ออกห่างจากจุดแอคเซ็สพอยต์

  ปัญหาการเชื่อมต่อของ Wi-Fi นี้สามารถจะเกิดขึ้นได้แต่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก สืบเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่หลากหลาย ที่มีทั้งความแรงของสัญญาณ การเข้าใกล้กับสัญญาณ Wi-Fi จำนวนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานใน Wi-Fi router และสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ ของ Wi-Fi กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหา และปรับปรุงอัตราการโอนถ่ายข้อมูลแบบไร้สาย (ความเร็วของการดาวน์โหลด) และการตัดการเชื่อมต่อที่อาจจะเกิดแบบคาดเดาไม่ได้

  1. ตรวจสอบว่า ได้มีการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวไดร์ฟเวอร์ของอะแดปเตอร์ไร้สายล่าสุดไว้แล้ว
   1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X และจากนั้น  ในเมนู ให้คลิกที่ Device Manager
   2. ในหน้าต่างของ Device Manager ให้ดับเบิลคลิกที่  Network adapters เพื่อทำการขยายการเลือก
   3. ใน Network adapters ดับเบิลคลิกที่ Intel wireless adapter
   4. ในหน้าต่างของ Intel wireless adapter Properties คลิกที่แทป Driver
   5. ในแทปของ Driver ที่อยู่กับ Driver Version ให้ตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Wireless adapters driver:
    • เวอร์ชั่นล่าสุดของ Driver สำหรับ Windows 8 คือ 16.1.5.2
    • เวอร์ชั่นล่าสุดของ Driver สำหรับ Windows 8.1 คือ  16.6.0.8
   6. ถ้าหากเวอร์ชั่นของไดร์ฟเวอร์แสดงไว้เหมือนกันหรือสูงกว่าอันล่าสุดที่มี ให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป ถ้าหากเวอร์ชั่นของไดร์ฟเวอร์แสดงไว้ต่ำกว่าที่ของอันที่มีอยู่ล่าสุด ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวอัพเดตไดร์ฟเวอร์ของอะแดปเตอร์ไร้สาย เข้าไปก่อน และจากนั้นให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
  2. ปิดการปรับตั้งของการจัดการกำลังงาน (power management setting) สำหรับของ Wireless LAN adapter.
   1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X และจากนั้น ในเมนู ให้คลิกที่ Device Manager
   2. ในหน้าต่างของ Device Manager ดับเบิลคลิกที่  Network adapters เพื่อทำการขยายการเลือก
   3. ใน Network adapters ดับเบิลคลิกที่ Intel wireless adapter.
   4. ในหน้าต่างของ Intel wireless adapter Properties คลิกที่แทป Power Management
   5. ในแทป Power Management คลิกเพื่อทำการลบเครื่องหมายเลือกในกรอบที่อยู่กับ Allow the computer to turn off this device to save power
   6. คลิกที่ปุ่ม OK
  3. ตั้ง Wireless Adapter Power Saving Mode ให้เป็น Maximum Performance.
   1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X และจากนั้น ในเมนูนั้นให้คลิกที่ Power Options.
   2. ในหน้าต่างของ Power Options ที่อยู่กับ power plan ที่เลือกไว้ ให้คลิกที่ Change plan settings.
   3. ในหน้าต่างของ Change settings for the plan คลิกที่ Change advanced power settings.
   4. ในหน้าต่างของ Power Options ดับเบิลคลิกที่ Wireless Adapter Settings.
   5. ใน Wireless Adapter Settings ดับเบิลคลิกที่ Power Saving Mode.
   6. ใน Power Saving Mode ที่มีอยู่ทั้งใน On Battery และ Plugged in ให้คลิกเพื่อเปลี่ยนการปรับตั้งให้เป็น Maximum Performance.

   หมายเหตุ: การเปลี่ยนการปรับตั้งของ On Battery ไปเป็น Maximum Performance จะเป็นการเพิ่มความสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้น

  4. ปรับแต่ง 802.11n Channel Width for 2.4GHz.
   1. กดที่คีย์ผสม Windows Logo + X และจากนั้น ในเมนู ให้คลิกที่ Device Manager
   2. ในหน้าต่างของ Device Manager ดับเบิลคลิกที่  Network adapters เพื่อขยายการเลือก
   3. ใน Network adapters ดับเบิลคลิกที่ Intel wireless adapter
   4. ในหน้าต่างของ Intel wireless adapter Properties คลิกที่แทปของ Advanced
   5. ในแทปของ Advanced ในส่วนของ Property คลิกเพื่อทำการเลือกที่ 802.11n Channel Width for 2.4GHz
   6. ในขณะที่เลือก 802.11n Channel Width for 2.4GHz ไว้อยู่นั้น ในส่วนของ Value ให้เปลี่ยนค่าจาก 20 MHz Only ไปเป็น Auto
  5. การแก้ไข Wireless Network Properties
   1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X บนคีย์บอร์ด และ จากรายการที่แสดง ให้คลิกที่ Control Panel
   2. ในหน้าต่างของ Control Panel คลิกที่ Network and Internet
   3. ในหน้าต่างของ Network and Internet คลิกที่ Network and Sharing Center
   4. ในหน้าต่างของ Network and Sharing Center ในช่องด้านซ้ายมือ คลิกที่ Change adapter settings
   5. ในหน้าต่าง Network Connections ดับเบิลคลิกที่ Wi-Fi
   6. ในหน้าต่างของ Wi-Fi Status คลิกที่ปุ่ม Wireless Properties
   7. ในหน้าต่างของ Wireless Network Properties ในแทปของ Connections คลิกเพื่อใส่เครื่องหมายเลือกในกรอบที่อยู่กับ Connect even if the network is not broadcasting its name (SSID) และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม OK

   ข้อสำคัญ: ในตอนนี้ ให้ทดสอบเพื่อดูว่า ปัญหาของอัตราการโอนถ่ายข้อมูลแบบไร้สาย (ความเร็วในการดาวน์โหลด) หรือการขาดหายไปของการเชื่อมต่อดีขึ้นหรือไม่ ถ้าหากดีขึ้น แนะนำให้ท่านทำการใช้การปรับตั้งที่เปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนข้างต้นนั้นต่อไป แต่ถ้าไม่ดีขึ้น หรือปัญหาการขาดตอนของการเชื่อมต่อยังมีต่อไปอีก ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนี้

  6. ปรับแต่งชนิดของ Wireless Encryption ของ Router
   1. ล็อกอินเข้าไปในจุดแอคเซสพอยต์แบบไร้สาย

    หมายเหตุ: ให้ดูจากคู่มือการใช้งานของ Router สำหรับคำสั่งลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าถึงและปรับการปรับแต่งของ Router นั้น

   2. ถ้าหากการเข้ารหัสไร้สายเป็น WEP หรือ WPS-PSK(TKIP) อยู่ ให้ทำการเปลี่ยนชนิดของการเข้ารหัสนั้นไปเป็น WPS-PSK(AES)
  7. การปรับแต่งช่องสัญญาณคลื่นวิทยุใน Router
   1. ล็อกอินเข้าไปในจุดแอคเซสพอยต์แบบไร้สาย

    หมายเหตุ: ให้ดูจากคู่มือการใช้งานของ Router สำหรับคำสั่งลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าถึงและปรับการปรับแต่งของ Router นั้น

   2. ปรับช่องสัญญาณวิทยุให้เป็น Channel 6 หรือ Channel 11.

  ปัญหาการเชื่อมต่อของ Wi-Fi นี้สามารถจะเกิดขึ้นได้แต่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก สืบเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่หลากหลาย ที่มีทั้งความแรงของสัญญาณ การเข้าใกล้กับสัญญาณ Wi-Fi จำนวนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานใน Wi-Fi router และสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ ของ Wi-Fi กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหา และปรับปรุงอัตราการโอนถ่ายข้อมูลแบบไร้สาย (ความเร็วของการดาวน์โหลด) และการตัดการเชื่อมต่อที่อาจจะเกิดแบบคาดเดาไม่ได้

  1. ตรวจสอบว่า ได้มีการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวไดร์ฟเวอร์ของอะแดปเตอร์ไร้สายล่าสุดไว้แล้ว
   1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X และจากนั้น  ในเมนู ให้คลิกที่ Device Manager
   2. ในหน้าต่างของ Device Manager ให้ดับเบิลคลิกที่  Network adapters เพื่อทำการขยายการเลือก
   3. ใน Network adapters ดับเบิลคลิกที่ Intel wireless adapter
   4. ในหน้าต่างของ Intel wireless adapter Properties คลิกที่แทป Driver
   5. ในแทปของ Driver ที่อยู่กับ Driver Version ให้ตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Wireless adapters driver:
    • เวอร์ชั่นล่าสุดของ Driver สำหรับ Windows 8 คือ 16.1.5.2
    • เวอร์ชั่นล่าสุดของ Driver สำหรับ Windows 8.1 คือ  16.6.0.8
   6. ถ้าหากเวอร์ชั่นของไดร์ฟเวอร์แสดงไว้เหมือนกันหรือสูงกว่าอันล่าสุดที่มี ให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป ถ้าหากเวอร์ชั่นของไดร์ฟเวอร์แสดงไว้ต่ำกว่าที่ของอันที่มีอยู่ล่าสุด ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวอัพเดตไดร์ฟเวอร์ของอะแดปเตอร์ไร้สาย เข้าไปก่อน และจากนั้นให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

  2. ปิดการปรับตั้งของการจัดการกำลังงาน (power management setting) สำหรับของ Wireless LAN adapter.
   1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X และจากนั้น ในเมนู ให้คลิกที่ Device Manager
   2. ในหน้าต่างของ Device Manager ดับเบิลคลิกที่  Network adapters เพื่อทำการขยายการเลือก
   3. ใน Network adapters ดับเบิลคลิกที่ Intel wireless adapter.
   4. ในหน้าต่างของ Intel wireless adapter Properties คลิกที่แทป Power Management
   5. ในแทป Power Management คลิกเพื่อทำการลบเครื่องหมายเลือกในกรอบที่อยู่กับ Allow the computer to turn off this device to save power
   6. คลิกที่ปุ่ม OK

  3. ตั้ง Wireless Adapter Power Saving Mode ให้เป็น Maximum Performance.
   1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X และจากนั้น ในเมนูนั้นให้คลิกที่ Power Options.
   2. ในหน้าต่างของ Power Options ที่อยู่กับ power plan ที่เลือกไว้ ให้คลิกที่ Change plan settings.
   3. ในหน้าต่างของ Change settings for the plan คลิกที่ Change advanced power settings.
   4. ในหน้าต่างของ Power Options ดับเบิลคลิกที่ Wireless Adapter Settings.
   5. ใน Wireless Adapter Settings ดับเบิลคลิกที่ Power Saving Mode.
   6. ใน Power Saving Mode ที่มีอยู่ทั้งใน On Battery และ Plugged in ให้คลิกเพื่อเปลี่ยนการปรับตั้งให้เป็น Maximum Performance.

   หมายเหตุ: การเปลี่ยนการปรับตั้งของ On Battery ไปเป็น Maximum Performance จะเป็นการเพิ่มความสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้น

  4. ปรับแต่ง 802.11n Channel Width for 2.4GHz.
   1. กดที่คีย์ผสม Windows Logo + X และจากนั้น ในเมนู ให้คลิกที่ Device Manager
   2. ในหน้าต่างของ Device Manager ดับเบิลคลิกที่  Network adapters เพื่อขยายการเลือก
   3. ใน Network adapters ดับเบิลคลิกที่ Intel wireless adapter
   4. ในหน้าต่างของ Intel wireless adapter Properties คลิกที่แทปของ Advanced
   5. ในแทปของ Advanced ในส่วนของ Property คลิกเพื่อทำการเลือกที่ 802.11n Channel Width for 2.4GHz
   6. ในขณะที่เลือก 802.11n Channel Width for 2.4GHz ไว้อยู่นั้น ในส่วนของ Value ให้เปลี่ยนค่าจาก 20 MHz Only ไปเป็น Auto

  5. การแก้ไข Wireless Network Properties
   1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X บนคีย์บอร์ด และ จากรายการที่แสดง ให้คลิกที่ Control Panel
   2. ในหน้าต่างของ Control Panel คลิกที่ Network and Internet
   3. ในหน้าต่างของ Network and Internet คลิกที่ Network and Sharing Center
   4. ในหน้าต่างของ Network and Sharing Center ในช่องด้านซ้ายมือ คลิกที่ Change adapter settings
   5. ในหน้าต่าง Network Connections ดับเบิลคลิกที่ Wi-Fi
   6. ในหน้าต่างของ Wi-Fi Status คลิกที่ปุ่ม Wireless Properties
   7. ในหน้าต่างของ Wireless Network Properties ในแทปของ Connections คลิกเพื่อใส่เครื่องหมายเลือกในกรอบที่อยู่กับ Connect even if the network is not broadcasting its name (SSID) และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม OK

   ข้อสำคัญ: ในตอนนี้ ให้ทดสอบเพื่อดูว่าปัญหาของอัตราการโอนถ่ายข้อมูลแบบไร้สาย(ความเร็วในการดาวน์โหลด)หรือการขาดหายไปของการเชื่อมต่อดีขึ้นหรือไม่ ถ้าหากดีขึ้น แนะนำให้ท่านทำการใช้การปรับตั้งที่เปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนข้างต้นนั้นต่อไป แต่ถ้าไม่ดีขึ้น หรือปัญหาการขาดตอนของการเชื่อมต่อยังมีต่อไปอีก ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนี้

  6. ปรับแต่งชนิดของ Wireless Encryption ของ Router
   1. ล็อกอินเข้าไปในจุดแอคเซสพอยต์แบบไร้สาย

    หมายเหตุ: ให้ดูจากคู่มือการใช้งานของ Router สำหรับคำสั่งลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าถึงและปรับการปรับแต่งของ Router นั้น

   2. ถ้าหากการเข้ารหัสไร้สายเป็น WEP หรือ WPS-PSK(TKIP) อยู่ ให้ทำการเปลี่ยนชนิดของการเข้ารหัสนั้นไปเป็น WPS-PSK(AES)


  7. การปรับแต่งช่องสัญญาณคลื่นวิทยุใน Router
   1. ล็อกอินเข้าไปในจุดแอคเซสพอยต์แบบไร้สาย

    หมายเหตุ: ให้ดูจากคู่มือการใช้งานของ Router สำหรับคำสั่งลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าถึงและปรับการปรับแต่งของ Router นั้น

   2. ปรับช่องสัญญาณวิทยุให้เป็น Channel 6 หรือ Channel 11.