หมายเลข ID หัวข้อ : 00052690 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

Password Error แสดงขึ้นมาบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

    เมื่อทำการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi® ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการใส่รหัสผ่านเข้าไปอย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้น จะมีข้อความ Password Error ปรากฎขึ้นมาบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

    ข้อสำคัญ: รหัสผ่านจะต้องเป็นตัวเล็กใหญ่ตามที่ตั้งไว้ (case-sensitive)

    หมายเหตุ: ถ้าหากยังคงมีความผิดพลาดแสดงขึ้นมาต่อไปหลังจากที่ได้ใส่รหัสผ่านที่ถูกต้อง ให้ลบการเชื่อมต่อออกจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นก่อนและทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ใหม่