หมายเลข ID หัวข้อ : 00068607 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

เลนส์ติดขัดและไม่เปิดขึ้นมา ไม่หดกลับ หรือยืดตัวออก.

เลนส์ติดขัดและไม่เปิดขึ้นมา ไม่หดกลับ หรือยืดตัวออก.

  ให้ทำลองตามดังต่อไปนี้.

  ข้อสำคัญ: ข้อความ Turn the power off, then on(ปิดเพาเวอร์ลงไปก่อน แล้วเปิดขึ้นมาใหม่) อาจจะปรากฎขึ้นมา ถ้าหากกล้องมีการตรวจพบว่ามีแรงกด ฝุ่น หรือเศษขยะ มากเกินไปบนเลนส์. ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้น ให้ปิดเพาเวอร์ของตัวกล้องลงไป และจากนั้นให้เปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.

  1. ปิดเพาเวอร์ ถอดแพ็คแบตเตอรี่ออก และใส่กลับเข้าไปใหม่ในกล้อง.
  2. เปิดเพาเวอร์ขึ้นมาใหม่ และตรวจเช็คดูว่าส่วนขับของเลนส์มีการเคลื่อนไหวที่ถูำกต้องหรือไม่.
  3. ถ้าหากเลนส์ยังคงไม่มีการเปิด หดกลับหรือยืดตัว, ให้ทำการรีเซ็ต ตัวกล้องนั้น.


  รูปภาพประกอบ

  [A] ส่วนขับของเลนส์ 

  ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับ การบริการตรวจซ่อม.