หมายเลข ID หัวข้อ : 00083086 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

เลนส์ชนิดใดบ้างที่สามารถใช้ได้?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถใช้เลนส์ Sony A-mount และเลนส์ Konica Minolta Maxxum/Dynax ทั้งหมดได้.

หมายเหตุ: เลนส์ Sony E-mount ใช้งานร่วมกับกล้องนี้ไม่ได้.