หมายเลข ID หัวข้อ : 00133054 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

แบตเตอรี่ไม่ชาร์จไฟ

  หมายเหตุ: ตรวจสอบในหน้าต่อไปนี้เพื่อดูแบตเตอรี่ที่ใช้งานกับกล้องของท่านได้.
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/

  เลือกชื่อรุ่นกล้องของท่านใน Product Name จากนั้น เลือกที่ Power จาก Category เพื่อให้แสดงแบตเตอรี่และตัวชาร์จแบตเตอรี่ที่ใช้ด้วยกันได้.

  เลือกชนิดของแบตเตอรี่ของท่านและตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปนี้.

   

  Image

   

        Image

    แบตเตอรี่ N, D, T, R, K, X, G

    แบตเตอรี่ H, V, W, M

   

  ขั้นตอนที่ 1. ตรวจสอบว่า มีแบตเตอรี่ใส่ไว้ในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่.

  Image

  ขั้นตอนที่ 2. ถ้าหากไฟ CHARGE/Charge กะพริบหรือไม่ติดสว่าง, ขั้วต่ออาจจะสกปรก หรือ แบตเตอรี่นั้นอาจมีปัญหา.
  ให้เช็ดขั้วที่สกปรกนั้นด้วยผ้าที่แห้ง จากนั้นให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่นั้นอีกครั้ง.
  หมายเหตุ: ห้ามสัมผัสขั้วของแบตเตอรี่ด้วยมือของท่านหรือวัสดุที่เป็นโลหะ.  

   Image

           [A]  เมื่อมีลายนิ้วมือติดอยู่ที่ขั้วต่อ.
           [B]  เมื่อมีวัตถุติดอยู่ที่ขั้ว.
           [C]  รูปนี้เป็นตัวอย่างของขั้วแบตเตอรี่ที่สะอาด.

  ตรวจสอบว่า ไม่มีผงฝุ่นหรือวัตถุแปลกปลอมอยู่ในช่องว่างนั้น. ถ้าหากไม่สะอาดให้ทำการเช็ดออก.
  Image

  ขั้นตอนที่ 3. สำหรับแบตเตอรี่, AC adapter, สาย USB, และตัวชาร์จแบตเตอรี่, ให้ใช้ที่เป็นของโซนี่เท่านั้น. ถ้าหากท่านใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของเฉพาะนี้, การชาร์จอาจจะไม่ทำงานอย่างถูกต้องและอาจจะทำให้ทำงานผิดปกติได้.

  ขั้นตอนที่ 4. ถ้าหากท่านชาร์จแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการชาร์จไฟมาเป็นเวลานานหรือ จากสภาวะที่เป็นการคายประจุเกิน(over-discharge), เช่น หลังจาการซื้อมาใหม่ ๆ, ไฟ CHARGE/Charge อาจจะมีการกะพริบ. ในกรณีนี้, ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและทำการชาร์จไฟอีกครั้งเพื่อแก้ปัญหานี้.

  ขั้นตอนที่ 5. ในสถานการณ์ต่อไปนี้, ท่านอาจไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้เป็นปกติ.
  ให้ลองทำการชาร์จไฟใหม่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม.

   • อุณหภูมิของกล้องสูงหลังการถ่ายภาพมายาวนาน.
   • อุณหภูมิแวดล้อมอยู่นอกเหนือช่วงของ 10°C ถึง 30°C (50°F ถึง 86°F).

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้นั้น ๆ, วิธีการชาร์จไฟหรืออุปกรณ์เสริมอาจจะแตกต่างกัน. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการชาร์จไฟ ให้อ้างอิงกับคู่มือของกล้องของท่าน.