หมายเลข ID หัวข้อ : 00072871 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/03/2017

แบตเตอรี่ไม่มีการชาร์จ แม้จะทำการเชื่อมต่อเข้ากับตัว AC adapter หรือเชื่อมต่อ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Image