หมายเลข ID หัวข้อ : 00095388 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/09/2018

วิธีการแปลงไฟล์ RAW ไปเป็นฟอร์แมท์ JPEG หรือ TIFF ด้วยซอฟต์แวร์ Imaging Edge

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ Imaging Edge ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อแปลงไฟล์ RAW ไปเป็นฟอร์แมท JPEG และ TIFF.

รายละเอียดคำสั่งต่าง ๆ ในวิธีการใช้ซอฟต์แวร์นี้ทำการแก้ไขหรือแปลงไฟล์ RAW ของท่านจะมีอยู่ใน เว็บไซต์สนับสนุน Imaging Edge.