หมายเลข ID หัวข้อ : 00065371 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

จะสามารถเปลี่ยนอัตราการบีบอัดของภาพ JPEG เมื่อถ่ายภาพด้วยการตั้งฟังก์ชั่น Quality ไว้ที่ RAW & JPEG ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การเปลี่ยนอัตราการบีบอัดของภาพ JPEG เมื่อถ่ายภาพด้วยการตั้งฟังก์ชั่น Quality ไว้ที่ RAW & JPEG
กล้องนี้ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการบีบอัดของภาพ JPEG. เมื่อฟังก์ชั่น Quality ตั้งไว้ที่ RAW & JPEG, ขนาดของภาพ JPEG จะถูกตั้งให้เป็น Fine แทน.