หมายเลข ID หัวข้อ : 00074371 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการใช้ VAIO Data Restore Tool เพื่อทำการกู้คืนข้อมูลที่แบ็คอัพไว้โดยใช้ฟีเจอร์ Rescue Data.

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหายของข้อมูล. จากการใช้ซอฟต์แวร์แบ็คอัพและคืนสภาพข้อมูลใด ๆ จะไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการกู้คืนได้สำเร็จ.

  สำคัญ:

  • VAIO Data Restore Tool จะไม่มีให้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ครบทุกรุ่น. ถ้าต้องการดูว่า มีในเครื่องรุ่นของท่านหรือไม่, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องของท่าน.
  • VAIO Data Restore Tool จะไม่มีการแสดงออกมาในขั้นตอนที่สาม ถ้าหากฟีเจอร์นี้ไม่มีอยู่ในเครื่องนั้น.
  • ขั้นตอนต่าง ๆ นี้จะต้องมีการสร้างโฟลเดอร์ Rescue Data ขึ้นมาให้โดยการใช้ฟีเจอร์ Rescue Data.
  • VAIO Data Restore Tool อาจจะไม่สามารถกู้คืนไฟล์ชนิดต่าง ๆ ได้ครบทั้งหมด. ให้ดูรายการชนิดของไฟล์ที่ใช้งานด้วยกันได้ที่มีให้.
  • หลังจากที่ขั้นตอนนี้เสร็จสิ้น, ข้อมูลที่ได้รับการกู้คืนของท่านจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่ระบุไว้. จะไม่มีการคืนสภาพไปยังตำแหน่งเดิมแต่อย่างใด. แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ใช้ข้อมูลนี้อาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้อง นอกเสียจากจะต้องทำการย้ายข้อมูลนั้นไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมเสียก่อนหรือต้องมีการตั้งค่าให้กับแอพพลิเคชั่นนั้นใหม่.
  • ไฟล์ที่มีการเข้ารหัส หรือมีการป้องกันลิขสิทธิ์ไว้ อาจจะไม่สามารถทำการแบ็คอัพหรือกู้คืนได้อย่างถูกต้อง.
  1. ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือสื่อที่โฟลเดอร์ Rescue Data นั้นได้รับการสร้างขึ้นมา, ให้ทำการเชื่อมต่อฮาร์ดไดร์ฟภายนอกหรืออุปกรณ์แฟลชไดร์ฟเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือใส่แผ่น Blu-ray® Disc (BD), DVD, หรือ CD เข้าไปในไดร์ฟเชิงแสง(optical).
  2. คลิกที่ปุ่ม Start และ จากนั้น คลิกที่ All Programs.
  3. ในหน้าต่างของ All Programs, ให้คลิกที่ VAIO Data Restore Tool.

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหากไม่มีลิงค์อยู่ใน All Programs, หรือ ท่านมองไม่เห็นเมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO®, ให้เรียกใช้งานจาก X:\[xxxxxxxx]\RModule\RESTORE.EXE เพื่อเปิดการทำงานของ VAIO Data Restore Tool ขึ้นมา.
   • ตามพาทข้างต้นนี้, X จะแทนตัวอักษรที่เป็นชื่อของ HDD, สื่อแฟลชไดร์ฟ หรือ ไดร์ฟเชิงแสง ที่มีโฟลเดอร์ Rescue Data อยู่ด้วย. [xxxxxxxx] จะแทนชื่อของโฟลเดอร์ Rescue Data.
   • ถ้าหากท่านใช้ไดร์ฟเชิงแสง, ตัว VAIO Data Restore Tool อาจจะมีการเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เมื่อใส่แผ่น BD, DVD หรือ CD เข้าไป.
  4. ในหน้าต่างของ VAIO Data Restore Tool, คลิกที่ปุ่ม Next.
  5. ในหน้าต่างของ Search Rescue Data, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกอุปกรณ์หรือสื่อที่มีการสร้างโฟลเดอร์ Rescue Data ไว้ก่อนหน้านี้ และ จากนั้น คลิกที่ปุ่ม Next.
  6. ในหน้าต่างของ Confirm Rescue Data, ในส่วนของ รายการข้อมูล Rescue:, ให้คลิกเพื่อเลือกที่โฟลเดอร์ที่ท่านต้องการจะกู้คืน และ จากนั้น คลิกที่ปุ่ม Next.
  7. ในหน้าต่างของ Confirm Folder to Restore Data, โฟลเดอร์เริ่มต้นที่ข้อมูลนั้นได้รับการกู้คืนมา จะอยู่ในไดเร็กตอรี่รากของไดร์ฟ C: นั้น.

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหากท่านต้องการจะเปลี่ยนไดร์ฟที่จะให้มีการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา, ให้คลิกที่ปุ่ม Change drives, คลิกเลือกไปที่ไดร์ฟที่ต้องการ และ จากนั้น คลิกที่ปุ่ม OK.
   • ถ้าหากท่านต้องการจะเปลี่ยนชื่อของโฟลเดอร์, ให้คลิกที่ปุ่ม Change folder name, พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการ และ จากนั้น คลิกที่ปุ่ม OK.
  8. คลิกที่ปุ่ม Next.
  9. ในหน้าต่างของ Select How to Restore, ให้คลิกเพื่อเลือก ตัวเลือกหนึ่งในต่อไปนี้:
   • Automatic Restore: ตัวเลือกนี้จะกู้คืนข้อมูลทั้งหมดได้ในครั้งเดียว.

    1. คลิกที่ปุ่ม Next.
    2. ในหน้าต่างของ Automatic Restore, คลิกที่ปุ่ม Next.

     หมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้นฟอร์แมทของไฟล์ต่าง ๆ จะมีการเลือกไว้แล้ว. ท่านอาจจะยกเลิกการเลือกบางฟอร์แมทของไฟล์ออกไปได้ หากท่านไม่ต้องการจะคืนสภาพไฟล์ชนิดนั้น.

   • Specify File and Restore: ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ท่านเลือกไฟล์และโฟลเดอร์ต่าง ๆ ที่ท่านต้องการจะกู้คืน.

    1. คลิกที่ปุ่ม Next.
    2. ในหน้าต่างของ Specify File and Restore, ให้คลิกเพื่อเลือกที่กรอบทีอยู่กับโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่ท่านต้องการจะกู้คืน จากนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม Next.

     หมายเหตุ:

     • หน้าต่างนี้จะสามารถใช้ได้เหมือนกับ Windows Explorer. ท่านสามารถจะขยายโฟลเดอร์ในกรอบด้านซ้ายและดูเนื้อหาได้ในช่องด้านขวา.
     • เมื่อท่านเลือกโฟลเดอร์หนึ่งแล้ว ทั้งโฟลเดอร์ย่อยและไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้นจะได้รับการกู้คืนให้.
     • เมื่อท่านเลือกโฟลเดอร์เพิ่มเติม, ส่วนของ Total size of selected data: จะมีการอัพเดตให้โดยอัตโนมัติ.

     Image
  10. ในหน้าต่างของ Restore, คลิกที่ปุ่ม Start.

   หมายเหตุ: แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงสถานะของกระบวนการคืนสภาพของข้อมูลนั้น.

  11. ในหน้าต่างของ Restore Completed, ให้ใส่ note of the Restored to: ไปที่ folder และ จากนั้น คลิกที่ปุ่ม Exit.

   หมายเหตุ: ในรูปตัวอย่างด้านล่าง, โฟลเดอร์ที่กู้คืน คือ C:\2009-04-27_0.


   Image
  12. เปิดโฟลเดอร์ที่กู้คืนมาเพื่อดูไฟล์ต่าง ๆ ของท่าน.

   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิด, การย้าย หรือ การคัดลอกไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ต่าง ๆ ให้ดูจากไฟล์ Help and Support ของระบบปฏิบัติการนั้น ๆ.

  13. การย้ายหรือคัดลอกไฟล์ต่าง ๆ ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ.