หมายเลข ID หัวข้อ : 00074363 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

ไฟล์ชนิดใดบ้างที่สามารถทำการกู้คืนได้ด้วย VAIO Data Restore Tool?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงชนิดของไฟล์และนามสกุลที่สามารถจะกู้คืนได้ด้วย VAIO Data Restore Tool:

หมายเหตุ: ไฟล์ที่มีการเข้ารหัส หรือ มีการป้องกันลิขสิทธิ์ไว้ อาจจะไม่สามารถทำการแบ็คอัพหรือกู้คืนได้อย่างถูกต้อง.

PictureVideoMusicDocument
.bmp.avi.aiff.csv
.emf.asf.aif.doc
.exif.dvr-ms.au.dochtml
.dib.dvr.snd.dqy
.gif.dcr.cda.feed
.jfif.dir.mid.html
.jpe.dxr.midi.htm
.jpeg.m1v.rmi.htt
.jpg.m2t.m3u.mdb
.pmp.m2ts.3gp.ppt
.png.mmv.mp4.pps
.tif.mov.m4a.ppthtml
.tiff.mp2.omg.pst
.wmf.m2a.oma.rtf
.wdp.mpa.aa3.txt
 .mpv2.dsd.end
 .mp4.smp.fdf
 .mpe.rm.xfdf
 .mpeg.mp3.ai
 .mpg.sfw.psd
 .swf.wav.pdf
 .wswmm.wave.fga
 .rm.wma.url
 .vdo.mp2.xlb
 .wm.m2a.xlc
 .wmv.mpa.xls
 .clf.mpv2.xlshtml
 .ctd.mp4.xlsmhtml
   .xlthtml
   .xml
   .xls
   .wri