หมายเลข ID หัวข้อ : 00074363 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

ไฟล์ชนิดใดบ้างที่สามารถทำการกู้คืนได้ด้วย VAIO Data Restore Tool?

  ตารางต่อไปนี้แสดงชนิดของไฟล์และนามสกุลที่สามารถจะกู้คืนได้ด้วย VAIO Data Restore Tool:

  หมายเหตุ: ไฟล์ที่มีการเข้ารหัส หรือ มีการป้องกันลิขสิทธิ์ไว้ อาจจะไม่สามารถทำการแบ็คอัพหรือกู้คืนได้อย่างถูกต้อง.

  PictureVideoMusicDocument
  .bmp.avi.aiff.csv
  .emf.asf.aif.doc
  .exif.dvr-ms.au.dochtml
  .dib.dvr.snd.dqy
  .gif.dcr.cda.feed
  .jfif.dir.mid.html
  .jpe.dxr.midi.htm
  .jpeg.m1v.rmi.htt
  .jpg.m2t.m3u.mdb
  .pmp.m2ts.3gp.ppt
  .png.mmv.mp4.pps
  .tif.mov.m4a.ppthtml
  .tiff.mp2.omg.pst
  .wmf.m2a.oma.rtf
  .wdp.mpa.aa3.txt
   .mpv2.dsd.end
   .mp4.smp.fdf
   .mpe.rm.xfdf
   .mpeg.mp3.ai
   .mpg.sfw.psd
   .swf.wav.pdf
   .wswmm.wave.fga
   .rm.wma.url
   .vdo.mp2.xlb
   .wm.m2a.xlc
   .wmv.mpa.xls
   .clf.mpv2.xlshtml
   .ctd.mp4.xlsmhtml
     .xlthtml
     .xml
     .xls
     .wri