หมายเลข ID หัวข้อ : 00203630 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/03/2021

ฉันจะสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาใน Android TV™ ของฉันเพื่อทำการปรับ Daylight Savings Time (DST)/Summer time ได้อย่างไร?

  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของท่าน, ให้ทำการปรับการตั้งค่าดังต่อไปนี้
  หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีสัญญาณส่งออกอากาศ หรือการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ดูที่ ถ้าหากมีการตั้งวันที่และเวลาเข้าไปด้วยตนเอง


  ถ้าหากมีการตั้งวันที่และเวลาเข้าไปโดยอัตโนมัติ

  สั่งงานดังต่อไปนี้เพื่อทำการตั้งเวลาที่ถูกต้อง

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Device PreferencesDate & time 
   • เลือกที่ Date & time
  4. เลือกที่ Set time zone จากนั้นเลือกเมืองที่เหมาะสม
   หมายเหตุ: ถ้าหาก Set time zone ไม่แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ TimeSet time zone จากนั้นเลือกเมืองที่เหมาะสม

  ถ้าหากมีการตั้งวันที่และเวลาเข้าไปด้วยตนเอง

  สั่งงานดังต่อไปนี้เพื่อทำการตั้งเวลาที่ถูกต้อง

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Device PreferencesDate & time 
   • เลือกที่ Date & time
  4. ใน Date & time ให้กำหนด การเลือกต่อไปนี้
   • เลือกที่ Automatic date & time จากนั้นตั้งไปที่ OFF
   • เลือกที่ Set time zone จากนั้นเลือกเมืองที่เหมาะสม
    หมายเหตุ: ถ้าหาก Set time zone ไม่แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ TimeSet time zone จากนั้นเลือกเมืองที่เหมาะสม
   • เลือกที่ Set time จากนั้นตั้งเวลาที่ถูกต้อง
    หมายเหตุ: ถ้าหาก Set time ไม่แสดงออกมา ให้เลือกที่ TimeSet time จากนั้นตั้งเวลาที่ถูกต้อง