หมายเลข ID หัวข้อ : 00290312 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/10/2023พิมพ์

มีเสียงรบกวน เสียงมีการบิดเบือน หรือเสียงกระโดดเมื่อใช้ตัวรับส่ง USB (USB transceiver)

  ปัญหานี้อาจจะเกิดจากการรบกวนของคลื่นวิทยุ ลองทำขั้นตอนที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ:

  ถ้าหูฟังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

  • ตัดการเชื่อมต่อตัวรับส่ง USB (USB transceiver) และเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตอื่นบนคอมพิวเตอร์
  • นำอุปกรณ์ หรือสายเคเบิลใด ๆ ที่รองรับ USB 3.0 ออกห่างจากตัวรับส่ง USB (USB transceiver)
  • นำอุปกรณ์ USB อื่นๆ และสายเคเบิล USB ทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นไปได้
  • นำวัตถุโลหะใด ๆ ออกห่างจากตัวรับส่ง USB (USB transceiver)
  • วางหูฟัง และตัวรับส่ง USB (USB transceiver) วางไว้ให้ใกล้กัน
   คำชี้แนะ: สำหรับ INZONE H5/H7/H9, เนื่องจาก เสาอากาศอยู่ด้านซ้ายในของตัวเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดกั้นระหว่างเสาอากาศและตัวรับส่ง USB (USB transceiver) ขอแนะนำให้ท่านเชื่อมต่อตัวรับส่ง USB (USB transceiver) ไว้ทางด้านซ้ายของคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งของ เสาอากาศด้านซ้ายในของตัวเครื่อง แสดงด้วยเส้นประในรูป รูปภาพนี้ใช้รุ่น INZONE H9 เป็นตัวอย่าง
   เสาอากาศในตัวอยู่ในตัวเลื่อนของตัวด้านซ้าย แสดงด้วยจุดวงกลม
  • ปิดซอฟต์แวร์ที่ไม่จำเป็น หรือเริ่มต้นใหม่ให้กับคอมพิวเตอร์
  • ยกเลิกการเชื่อมต่อหูฟัง และตัวรับส่ง USB (USB transceiver) และเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
  • ทำการรีเซ็ตหูฟัง
  • การตั้งค่าเริ่มแรกให้กับหูฟัง

  ถ้าหูฟังเชื่อมต่อกับ PlayStation®5

  • เชื่อมต่อตัวรับส่ง USB (USB transceiver) กับพอร์ต USB ด้านหน้าของ PlayStation 5
  • นำอุปกรณ์ หรือสายเคเบิลใด ๆ ที่รองรับ USB 3.0 ออกห่างจากตัวรับส่ง USB (USB transceiver)
  • นำวัตถุโลหะใด ๆ ออกห่างจากตัวรับส่ง USB (USB transceiver)
  • วางหูฟัง และตัวรับส่ง USB (USB transceiver) วางไว้ให้ใกล้กัน
   คำชี้แนะ: สำหรับ INZONE H5/H7/H9 เนื่องจากเสาอากาศอยู่ด้านซ้ายในของตัวเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดกั้นระหว่างเสาอากาศและตัวรับส่ง USB (USB transceiver) ขอแนะนำให้ท่านเชื่อมต่อตัวรับส่ง USB (USB transceiver) ไว้ทางด้านซ้ายของ Playstation 5 ตำแหน่งของเสาอากาศด้านซ้ายในของตัวเครื่อง แสดงด้วยเส้นประในรูป รูปภาพนี้ใช้ INZONE H9 เป็นตัวอย่าง
   เสาอากาศในตัวอยู่ในตัวเลื่อนของตัวด้านซ้าย แสดงด้วยจุดวงกลม
  • ยกเลิกการเชื่อมต่อหูฟัง และตัวรับส่ง USB (USB transceiver) และเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
  • ทำการรีเซ็ตหูฟัง
  • การตั้งค่าเริ่มแรกให้กับหูฟัง