หมายเลข ID หัวข้อ : 00244177 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/05/2022

ฉันจะเปิดใช้งานการปกป้องอุปกรณ์บนอุปกรณ์ Xperia ของฉันได้อย่างไร?

  ข้อมูล / วิธีแก้ปัญหา

  ท่านต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสามประการในการใช้การปกป้องอุปกรณ์บนโทรศัพท์ของท่าน:

  1. อุปกรณ์ของท่านสนับสนุนคุณสมบัติการปกป้องอุปกรณ์ แตะหรือคลิก ที่นี่ สำหรับรายการอุปกรณ์ที่รองรับได้
  2. ท่านเพิ่มและลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Google ในอุปกรณ์ของท่านแล้ว
  3. ท่านใช้การล็อกหน้าจอที่ปลอดภัย (PIN, รูปแบบหรือรหัสผ่าน)

  กำลังลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Google

  การปกป้องอุปกรณ์จะถูกเปิดใช้งานทันทีที่ท่านลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google บนอุปกรณ์ Xperia ของท่าน ซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่มีการรีเซ็ตอุปกรณ์นอกเหนือจากการรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงานโดยใช้เมนูตั้งค่า ท่านจะต้องยืนยันตัวตนของท่านโดยการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชี Google ที่จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ก่อนทำการรีเซ็ต

  หากท่านยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ขณะตั้งค่าอุปกรณ์ในคู่มือการตั้งค่า ท่านสามารถสร้างหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ได้โดยใช้เมนูการตั้งค่า

  วิธีการสร้างหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Google

  Android 9.0, 10, 11 หรือ 12

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > บัญชีผู้ใช้ (Accounts)
  2. แตะที่ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ (Add account)
  3. เลือกที่ Google จากรายการ
  4. เลือกหากท่านต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่หรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่
  5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  Android 8.x

  1. ค้นหาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > ผู้ใช้และบัญชีผู้ใช้ (Users & accounts)
  2. แตะที่ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ (Add account)
  3. เลือกที่ Google จากรายการ
  4. เลือกหากท่านต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่หรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่
  5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  Android 6.0 or 7.x

  1. ค้นหาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > บัญชีผู้ใช้และการซิงก์ (Accounts & sync)
  2. แตะที่ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ (Add account)
  3. เลือกที่ Google จากรายการ
  4. เลือกหากท่านต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่หรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่
  5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  การตั้งค่าการล็อกหน้าจอที่ปลอดภัย

  การล็อกหน้าจอที่ปลอดภัยสามารถกำหนดได้โดยหนึ่งในวิธีการล็อกหน้าจอต่อไปนี้:

  • PIN
  • รหัสผ่าน (Password)
  • รูปแบบการล็อค (Lock pattern)

  ท่านยังสามารถใช้การล็อคหน้าจออื่นที่ต้องตั้งค่า PIN รหัสผ่าน หรือรูปแบบเป็นตัวเลือกสำรองเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของท่านได้:

  • ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ (ถ้ามีบนอุปกรณ์ของท่าน)
  • Smart Lock (อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้หรือสถานที่ ใบหน้า เสียงหรือการตรวจจับบนร่างกาย)

  วิธีตั้งค่าการล็อกหน้าจอ

  หมายเหตุ! ท่านต้องจำรูปแบบการปลดล็อกหน้าจอ หมายเลข PIN และรหัสผ่านให้ได้ หากลืมข้อมูลนี้ ท่านอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลที่สำคัญได้ เช่น รายชื่อติดต่อและข้อความ

  Android 11 หรือ 12

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > ความปลอดภัย (Security) > ล็อกหน้าจอ (Screen lock)
  2. หากระบบแจ้ง ให้ยืนยันหน้าจอล็อกปัจจุบัน
  3. เลือก รูปแบบ (Pattern), PIN หรือ รหัสผ่าน (Password) และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  Android 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 หรือ 10

  1. ค้นหาและแตะ การตั้งค่า (Settings) > ล็อกหน้าจอและความปลอดภัย (Lock screen & security) > ล็อกหน้าจอ (Screen lock)
  2. หากระบบแจ้ง ให้ยืนยันหน้าจอล็อกปัจจุบัน
  3. เลือก รูปแบบ (Pattern), PIN หรือ รหัสผ่าน (Password) และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  หมายเหตุ! การปกป้องอุปกรณ์จะกำหนดให้ท่านยืนยันตัวตนของท่านหลังการรี รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงานที่ไม่น่าเชื่อถือ (Untrusted factory reset) ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นวิธีการรีเซ็ตอื่นทั้งหมดที่ไม่ใช่วิธีการรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงานโดยใช้เมนูการตั้งค่า หากท่านไม่ได้ตั้งการล็อคหน้าจอเพื่อความปลอดภัย นักโจรกรรมจะสามารถปลดล็อคอุปกรณ์ของท่านและทำการรีเซ็ตให้เป็นข้อมูลจากโรงงานได้โดยไม่ต้องตรวจสอบตัวตนโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Google ของท่าน