หมายเลข ID หัวข้อ : 00274021 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/01/2022

เมื่อฉันเสียบ การ์ดหน่วยความจำที่ใช้กับกล้องตัวอื่นเข้าไปจะมี "?" หรือ "ไม่สามารถแสดง (Unable to display)" ปรากฎขึ้นมา

    ? หรือ ไม่สามารถแสดงได้ (Unable to display) อาจจะปรากฎขึ้นมา ถ้าหากการ์ดหน่วยความจำนั้นมีรูปภาพที่บันทึกไว้ด้วยกล้องอื่นหรือที่มีการลบหรือบันทึกในคอมพิวเตอร์
    ให้ทำการกู้คืนไฟล์ฐานข้อมูลจาก เมนู (MENU) ในกล้องนั้น
    สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการกู้คืนไฟล์ฐานข้อมูล ให้อ้างอิงกับ การกู้คืนฐานข้อมูลรูปภาพ (Recover Image DB) ในคู่มือให้ความช่วยเหลือ