หมายเลข ID หัวข้อ : 00273697 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/01/2022

หูฟังไม่ทำการชาร์จไฟ (WF-C500)

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหาเมื่อหูฟังทำการชาร์จไฟไม่ได้:

  1. ปล่อยกล่องสำหรับชาร์จไฟไว้ในอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 15 °C และ 35 °C (59 °F - 95 °F), และลองทำการชาร์จไฟอีกครั้ง

   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะมีสาเหตุจากอุณหภูมิแวดล้อมสูงหรือต่ำเกินไป
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 2
  2. ใช้สาย USB Type-C ที่ให้มาเชื่อมต่อกล่องสำหรับชาร์จไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ AC แบบ USB หรือคอมพิวเตอร์ และตรวจดูว่าการชาร์จไฟทำได้เสร็จสิ้นหรือไม่

   การชาร์จไฟสามารถทำได้จนเสร็จสิ้น
   ใช้สาย USB Type-C ที่ให้มากับผลิตภัณฑ์นั้น การชาร์จไฟอาจจะทำไม่ได้กับสายเคเบิลหรือ USB hub ที่มีจำหน่ายทั่วไป
   การชาร์จไฟไม่สามารถทำได้
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 3
  3. ทำความสะอาดพอร์ตสำหรับชาร์จไฟของหูฟัง และตรวจดูตัวแสดงสถานะของกล่องสำหรับชาร์จไฟ

   ทำความสะอาดหูฟังและพอร์ตสำหรับชาร์จไฟ ใส่หูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ และตรวจดูสถานะของตัวแสดงสถานะบนกล่องสำหรับชาร์จไฟ สำหรับรายละเอียดวิธีการทำความสะอาด หูฟัง ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีดูและหูฟัง

   หมายเหตุ: เมื่อทำความสะอาด ห้ามใช้ลมอัดในการกำจัดฝุ่น เนื่องจากจะทำให้ฝุ่นเข้าไปในรูไมโครโฟนหรือช่องเสียงออก ทำให้เกิดความผิดปกติได้

   ตัวแสดงสถานะจะติดสว่างเป็นสีส้มนานประมาณ 1 นาทีและจากนั้นดับลงไป


   หูฟังมีการชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว ใส่หูฟัง เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่าน Bluetooth และตรวจดูว่าท่านสามารถได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยหรือไม่
   ถ้าไม่สามารถได้ยินเสียง ให้อ้างอิงกับหัวข้อ ไม่มีเสียง หรือได้ยินเสียงออกมาเพียงด้านเดียวของหูฟัง
   ตัวแสดงสถานะกะพริบช้า ๆ ซ้ำ ๆ กันในสีส้มนานประมาณ 15 วินาที

   แสดงว่าแบตเตอรี่ของหูฟังเหลืออยู่ 20% หรือต่ำกว่า หรือแบตเตอรี่ของกล่องสำหรับชาร์จไฟเหลืออยู่ 30% หรือต่ำกว่า ไปที่ ขั้นตอนที่ 4
   ตัวแสดงสถานะกะพริบซ้ำ ๆ กันสองครั้งในสีส้ม

   ไปที่ ขั้นตอนที่ 5
   ตัวแสดงสถานะกะพริบช้า ๆ ซ้ำ ๆ กันในสีส้ม

   ไปที่ ขั้นตอนที่ 5
  4. ใส่หูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ เชื่อมต่อกล่องสำหรับชาร์จไฟโดยใช้สาย USB Type-C ที่ให้มาและตรวจดูว่าสามารถทำการชาร์จไฟได้สำเร็จหรือไม่

   หมายเหตุ: ทำความสะอาดพอร์ตสำหรับชาร์จไฟก่อนทีจะทำการชาร์จไฟ

   การชาร์จไฟสามารถทำได้จนเสร็จสิ้น
   พอร์ตสำหรับชาร์จไฟของกล่องสำหรับชาร์จไฟอาจจะสกปรก
   หมายเหตุ: แนะนำให้ทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับการชาร์จไฟ
   การชาร์จไฟไม่สามารถทำได้
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 8
  5. ใส่หูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ เชื่อมต่อกล่องสำหรับชาร์จไฟโดยใช้สาย USB Type-C ที่ให้มาและตรวจดูว่าตัวแสดงสถานะของกล่องสำหรับชาร์จไฟดูอีกครั้ง
   ตัวแสดงสถานะติดสว่างเป็นสีส้มเมื่อเริ่มทำการชาร์จไฟ

   หูฟังอยู่ในขั้นตอนการชาร์จไฟ รอจนกระทั่ง หูฟังทำการชาร์จไฟจนเต็ม
   ตัวแสดงสถานะกะพริบซ้ำ ๆ กันสองครั้งในสีส้ม

   ไปที่ ขั้นตอนที่ 8
   ตัวแสดงสถานะกะพริบช้า ๆ ซ้ำ ๆ กันในสีส้ม

   ไปที่ ขั้นตอนที่ 8
   ตัวแสดงสถานะต่าง ๆ ไม่ติดสว่าง

   ไปที่ ขั้นตอนที่ 6
  6. ตรวจดูว่าท่านสามารถทำการชาร์จไฟอุปกรณ์ที่แตกต่างออกไปด้วยตัวอะแดปเตอร์ AC หรือ พอร์ต USB เดียวกันได้หรือไม่
   ใช้อะแดปเตอร์ AC หรือ พอร์ต USB เดียวกันบนคอมพิวเตอร์ทำการชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์มือถือหรือผลิตภัณฑ์อื่น
   อุปกรณ์มือถือหรือผลิตภัณฑ์นั้นสามารถทำการชาร์จไฟได้
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 7
   อุปกรณ์มือถือหรือผลิตภัณฑ์นั้นไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้
   ตัวอะแดปเตอร์ AC หรือ พอร์ต USB นั้นอาจจะไม่ทำงาน ให้ติดต่อสอบถามกับผู้ผลิต
  7. ทำความสะอาดพอร์ตสำหรับชาร์จไฟของกล่องสำหรับชาร์จไฟ และตรวจดูว่าการชาร์จไฟสามารถทำได้สำเร็จหรือไม่

   ถ้ามีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกในหรือรอบพอร์ตสำหรับชาร์จไฟ การชาร์จไฟอาจจะทำได้ไม่สำเร็จอย่างถูกต้อง ให้กำจัดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกนั้นออกด้วยผ้าที่แห้งที่อ่อนนุ่มก่อนทำการชาร์จไฟ

   การชาร์จไฟสามารถทำได้จนเสร็จสิ้น
   พอร์ตสำหรับชาร์จไฟของกล่องสำหรับชาร์จไฟอาจจะสกปรก
   หมายเหตุ: แนะนำให้ทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับการชาร์จไฟ
   การชาร์จไฟไม่สามารถทำได้
   หูฟังอาจจะทำงานผิดปกติและอาจจะต้องได้รับการ ตรวจซ่อม
  8. ทำการรีเซ็ตหูฟัง

   ให้เข้าไปดู คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) หรือดู วิดีโอ วิธีการรีเซ็ต :

   คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube


   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของหูฟัง
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  9. การตั้งค่าเริ่มต้นให้กับหูฟัง

   หมายเหตุ: การตั้งค่าเริ่มต้นใหม่จะทำให้หูฟังนั้นจะกลับไปสู่การตั้งค่าจากโรงงาน และข้อมูลการจับคู่ Bluetooth ทั้งหมดจะถูกลบออกไป

   ให้เข้าไปดู คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) หรือดู วิดีโอ วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ :

   คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube


   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของหูฟัง
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   หูฟังอาจจะทำงานผิดปกติและอาจจะต้องได้รับการ ตรวจซ่อม

  ไปที่แนวทางการแก้ปัญหาหูฟัง