หมายเลข ID หัวข้อ : 00260952 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2021

เมื่อเลือกเนื้อหาในแอป Amazon Prime Video ไว้ จะได้ยินแต่เสียงส่วนภาพจะหยุดค้าง

    หน้าจออาจจะหยุดค้างเมื่อท่านใช้แอป Amazon Prime Video ให้สลับไปที่แอปอื่นและจากนั้นสลับกลับมาที่ Amazon Prime Video อีกครั้งอย่างรวดเร็ว
    เพื่อเรียกคืนจากการหยุดค้างนี้ ให้กดที่ปุ่ม กลับ (BACK) บนตัว รีโมทคอนโทรลทีวี เพื่อออกจาก Amazon Prime Video และจากนั้นเปิดแอปนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

    หมายเหตุ:

    • แม้ว่าปัญหานี้จะแก้ไขได้ด้วยขั้นตอนข้างต้น แต่ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นได้อีก ถ้าหากท่านอยู่ในสถานการณ์เดิมที่ทำให้เกิดการหยุดค้างอีก
    • ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขในการอัปเดตในอนาคตของแอป Amazon Prime Video