หมายเลข ID หัวข้อ : 00248242 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/07/2020

หลังจากเปิด TV เครื่องค้างที่โลโก้ Android™

    หากหน้าจอ TV โหลดหรือค้างที่โลโก้ Android นานกว่า 5 นาที ให้ถอดปลั๊กสายไฟ AC แล้วเสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่