หมายเลข ID หัวข้อ : 00252634 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/01/2021

ความถี่สำหรับอิควอไลเซอร์ (Equalizer) ใน Dolby Atmos คืออะไร?

ฉันต้องการทราบค่าความถี่ของอิควอไลเซอร์ (Equalizer) สำหรับแอปเพลง (Music) / ค่า ความถี่ของแต่ละย่านใน Graphic Equalizer ของ Dolby Atmos คืออะไร?

  ใช้ได้กับ

  • Xperia 1 
  • Xperia 1 II
  • Xperia 5 
  • Xperia 5 II

  วิธีแก้ปัญหา

  ความถี่กลางสำหรับ 10 ย่านในอิควอไลเซอร์ (Equalizer) มีดังนี้ 

  ( 47 / 230 / 470 / 840 / 1.3k / 2.3k / 3.8k / 5.8k / 9k / 14k [Hz] ) 

   

  ถ้าต้องการตั้งระดับของแต่ละย่านความถี่ของอิควอไลเซอร์ (Equalizer) 

  1. เปิด การตั้งค่า (Settings) > เสียง (Sound) > การตั้งค่าออดิโอ (Audio Settings)
  2. แตะที่  Dolby Atmos ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เปิด  “Use Dolby Atmos” ไว้แล้ว  
  3. แตะที่  การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced Settings) เพื่อเปิด Graphic Equalizer และท่านสามารถปัดแท่งในแต่ละย่านเพื่อตั้งระดับของย่านนั้นได้ 

  หมายเหตุ: ค่า ความถี่ของแต่ละย่านจะไม่แสดงในหน้าจอจริงของ  Graphic Equalizer ของ Dolby Atomos โดยที่ค่าความถี่ที่แสดงในภาพข้างบนสำหรับให้ท่านใช้อ้างอิง