หมายเลข ID หัวข้อ : 00229258 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

ไม่สามารถปรับโวลลุ่มด้วยปุ่ม –/+ (volume) ในระหว่างการเชื่อมต่อของ Bluetooth ได้

    ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ อาจจะไม่สามารถปรับโวลลุ่มของลำโพงจากอุปกรณ์ Bluetooth ด้เมื่อหยุดการเล่นเพลง หรือหยุดเล่นลงชั่วคราว
    ปรับโวลลุ่มในระหว่างการเล่นเพลงจากอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่ของท่าน