หมายเลข ID หัวข้อ : 00223920 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/02/2019

เครื่องหมายการค้าและโลโก้ของ Google LLC และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  • Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android, Android TV และเครื่องหมาย โลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.
  • Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ กลุ่ม Mondelez International, Inc.