หมายเลข ID หัวข้อ : 00202579 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/03/2021

การใช้ลำโพงของทีวีเป็นลำโพงเซนเตอร์

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ที่ใช้ได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ

  ทีวีรุ่นที่มีโหมดลำโพงกลาง จะมีขั้วต่อ CENTER SPEAKER IN อยู่ทางด้านหลัง ถ้าหากท่านมี โฮมเธียเตอร์ (พร้อมเครื่องรับ AV) ท่านสามารถใช้ ลำโพงของทีวีเป็น ลำโพงกลางได้โดยการเชื่อมต่อเครื่องรับ AV นั้นเข้ากับขั้วต่อ CENTER SPEAKER IN ของทีวี

  การเชื่อมต่อสายลำโพง

  ใช้สาย ลำโพงทำการเชื่อมต่อ เครื่องรับ AV เข้ากับขั้วต่อ CENTER SPEAKER IN ของทีวี

  ผังการเชื่อมต่อระหว่างทีวีและ เครื่องรับ AV

  1. เครื่องรับ AV
  2. ทีวี
  3. สายเคเบิลลำโพง
  4. ขั้วต่อCENTER OUT สำหรับลำโพง
  5. ขั้วต่อCENTER SPEAKER IN - ชนิดของขั้วต่อของ CENTER SPEAKER IN จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่อง
  6. สาย HDMI หรือสายดิจิทัลออปติคอลออดิโอ - ทีวีและเครื่องรับ AV จะต้องเชื่อมต่อโดยสาย HDMI (การเชื่อมต่อ ARC ) หรือสายออปติคอลดิจิทัลออดิโอ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับ คู่มือการเชื่อมต่อ BRAVIA

  หมายเหตุ:

  • เชื่อมต่อสายลำโพงตามขั้วให้ถูกต้อง (+/-) ให้ตรงกันระหว่างทีวีและเครื่องรับ AV
  • ถ้าต้องการให้มีเสียงที่ออกจากโฮมเธียเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
   • สำหรับเครื่องรุ่นปี 2564: กดที่ปุ่ม   การตั้งค่าเร็ว (Quick Settings) จากนั้นเลือกที่ การตั้งค่า (Settings)จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound)เอาต์พุตออดิโอ (Audio output)ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio system)
   • สำหรับเครื่องรุ่นอื่น ๆ : กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) จากนั้นเลือกที่   การตั้งค่า (Settings)จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound)เอาต์พุตออดิโอ (Audio output)ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio system)
  • ถ้าหาก โหมดลำโพงกลางของทีวี (TV center speaker) ใน เสียงออก (Audio out) ตั้งไว้เป็น ปิด (OFF)ให้ปรับเป็น เปิด (ON)
  • ถ้าท่านไม่สามารถให้มีเสียงใด ๆ ออกมาจากลำโพงได้ ท่านจะต้องตรวจดู การตั้งค่าของเครื่องรับ AV หรือสัญญาณเสียง กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือการใช้งานของเครื่องรับ AV นั้น

  เมื่อท่านทำการปรับแก้ ให้ใช้ฟังก์ชันการปรับแก้อัตโนมัติของระบบออดิโอของท่าน ระยะทางที่วัดได้อาจจะห่างมากกว่าระยะทางที่แท้จริงหลายเมตร ถ้าหากระบบออดิโอของท่านไม่มีการปรับแก้โดยอัตโนมัติ, ให้ตั้งระดับของลำโพงเซนเตอร์ของระบบออดิโอของท่านด้วยตัวตนเองตามที่ท่านรู้สึกว่าเหมาะสม