หมายเลข ID หัวข้อ : 00202579 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/03/2019

การใช้ลำโพงของทีวีเป็นลำโพงเซนเตอร์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เพียงทำการเชื่อมต่อเครื่องรับ AV เข้ากับขั้วต่อ CENTER SPEAKER IN ของทีวีโดยใช้สายลำโพง และทีวีของท่านก็จะทำงานเป็นลำโพงเซนเตอร์ได้. 

[A] เครื่องรับ AV
[B] สายลำโพง(ไม่ได้จัดมาให้)

เมื่อท่านทำการปรับแก้ ให้ใช้ฟังก์ชันการปรับแก้อัตโนมัติของระบบออดิโอของท่าน.
หมายเหตุ: ระยะทางที่วัดได้อาจจะห่างมากกว่าระยะทางที่แท้จริงหลายเมตร.

ถ้าหากระบบออดิโอของท่านไม่มีการปรับแก้โดยอัตโนมัติ, ให้ตั้งระดับของลำโพงเซนเตอร์ของระบบออดิโอของท่านด้วยตัวตนเองตามที่ท่านรู้สึกว่าเหมาะสม.