หมายเลข ID หัวข้อ : 00202579 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/12/2021

การใช้ลำโพงของทีวีเป็นลำโพงเซนเตอร์

โหมดลำโพงกลาง, โหมด S-Center speaker หรือ Acoustic Center Sync

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ที่ใช้ได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ

  สารบัญ:

  1. โหมดลำโพงกลางหรือ โหมด S-Center speaker
  2. ACOUSTIC CENTER SYNC
  3. การเชื่อมต่อสายลำโพง
  4. การดำเนินการปรับแก้

  โหมดลำโพงกลางหรือ โหมด S-Center speaker

  เมื่อเชื่อมต่อทีวีด้วย โหมดลำโพงกลางทีวี หรือ โหมด S-Center speaker ไปยัง ระบบเสียงหรือ Sound Bar ท่านสามารถใช้ทีวีเป็นส่วนหนึ่งลำโพงกลางของท่านได้ โดยการใช้ทีวีของท่านเป็นส่วนของ ลำโพงกลาง เสียงการสนทนาจะเป็นธรรมชาติเนื่องจากท่านสามารถจะได้ยินเสียงเหล่านี้จากหน้าจอและบริเวณใกล้เคียง รุ่นที่มี โหมดลำโพงกลางทีวี หรือ โหมด S-Center speaker จะมีช่องเสียบ CENTER SPEAKER IN หรือ ช่องเสียบ S-CENTER SPEAKER IN​ที่ด้านหลังของทีวี

  • ช่องเสียบ CENTER SPEAKER IN : จากการเชื่อมต่อเข้ากับโฮมเธียเตอร์ (ที่มีตัวรับสัญญาณ AV), ท่านสามารถใช้ลำโพงของทีวีนั้นเป็นลำโพงกลางได้
  • ช่องเสียบ S-CENTER SPEAKER IN​: โดยการเชื่อมต่อเข้ากับ Sound Bar บางรุ่นที่มีช่องเสียบ S-CENTER SPEAKER OUT ด้วยสาย โหมดลำโพงกลางทีวี (ที่ให้มากับ Soundbar) ท่านสามารถใช้ลำโพงทีวีเป็นส่วนหนึ่งของลำโพงกลางของท่านได้
   หมายเหตุ: อินพุต S-Center speaker จะ เข้ากันได้กับเครื่อง Soundbar รุ่น HT-A9 และ HT-A7000 (ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2564)

  ACOUSTIC CENTER SYNC

  ถ้าหากทีวีของท่านรองรับทั้ง Acoustic Surface Audio/Acoustic Multi Audio และ Acoustic Center Sync, ด้วย Acoustic Center Sync, เสียงจะสามารถตรงกับที่แสดงบนหน้าจอได้อย่างแม่นยำตามจุดที่ผู้แสดงยืนอยู่ในฉากนั้น ให้ความแม่นยำในท่าทางและเสียงเพื่อให้ได้รับประสบการณ์เสียงรอบทิศทางมากขึ้น
  หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้จะมีอยู่เฉพาะในทีวีรุ่นปี 2564 (ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2564)

  การเชื่อมต่อสายลำโพง

  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการเชื่อมต่อระหว่างตัวรับสัญญาณ AVและทีวี ใช้สายลำโพงทำการเชื่อมต่อ ตัวรับสัญญาณ AV เข้ากับ ช่องเสียบ CENTER SPEAKER IN ของทีวี

  หมายเหตุ: สำหรับ การเชื่อมต่อระหว่างทีวีของท่านและ Soundbar โดยใช้ ช่องเสียบ S-CENTER SPEAKER In​หรือข้อมูลเพิ่มเติมใด​หรือข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือของทีวีของท่าน

  ผังการเชื่อมต่อระหว่างทีวีและ เครื่องรับ AV

  • A: เครื่องรับ AV
  • B: ทีวีของท่าน
  • C: สายเคเบิลลำโพง
  • D:ช่องเสียบ CENTER OUT สำหรับลำโพง
  • E:ช่องเสียบ CENTER SPEAKER IN - ชนิดของ ช่องเสียบของ CENTER SPEAKER IN จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่อง
  • F: สาย HDMI หรือสายดิจิทัลออปติคอลออดิโอ - ทีวีและเครื่องรับ AV จะต้องเชื่อมต่อโดยสาย HDMI (การเชื่อมต่อ ARC ) หรือสายออปติคอลดิจิทัลออดิโอ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับ คู่มือการเชื่อมต่อ BRAVIA

  หมายเหตุ:

  • เชื่อมต่อสายลำโพงตามขั้วให้ถูกต้อง (+/-) ให้ตรงกันระหว่างทีวีและเครื่องรับ AV
  • ถ้าต้องการให้มีเสียงที่ออกจาก โฮมเธียเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
   • สำหรับเครื่องรุ่นปี 2564: กดที่ปุ่ม การตั้งค่าไว (Quick Settings) จากนั้นเลือกที่ การตั้งค่า (Settings)จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound)ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Audio output)ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio system)
   • สำหรับรุ่นอื่น ๆ: กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) จากนั้นเลือกที่ การตั้งค่า (Settings)จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound)ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Audio output)ลำโพง (Speakers)ระบบเสียง (Audio system)
  • ถ้าหาก โหมดลำโพงกลางของทีวี (TV center speaker) ใน เสียงออก (Audio out) ตั้งไว้เป็น ปิด (OFF)ให้ปรับเป็น เปิด (ON)
  • ถ้าท่านไม่สามารถให้มีเสียงใด ๆ ออกมาจากลำโพงได้ ท่านจะต้องตรวจดู การตั้งค่าของเครื่องรับ AV หรือสัญญาณเสียง กรุณาอ้างอิงกับ คู่มือการใช้งานของเครื่องรับ AV นั้น

  การดำเนินการปรับแก้อัตโนมัติ

  เมื่อท่านทำการปรับแก้ ให้ใช้ฟังก์ชันการปรับแก้อัตโนมัติของระบบออดิโอของท่าน ระยะทางที่วัดได้อาจจะห่างมากกว่าระยะทางที่แท้จริงหลายเมตร ถ้าหากระบบออดิโอของท่านไม่มีการปรับแก้โดยอัตโนมัติ, ให้ตั้งระดับของลำโพงเซนเตอร์ของระบบออดิโอของท่านด้วยตัวตนเองตามที่ท่านรู้สึกว่าเหมาะสม