หมายเลข ID หัวข้อ : 00187723 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/07/2019

ชุดหูฟังไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth โดยใช้ การเชื่อมต่อแตะครั้งเดียว (NFC)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:

 1. ถอดชุดหูฟังออกจากกล่องสำหรับชาร์จไฟ และตรวจสอบให้มั่นใจว่าชุดหูฟังนั้นมีการเปิดอยู่
  หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อแตะครั้งเดียว (NFC) ได้เมื่อชุดหูฟังอยู่ภายในกล่องสำหรับชาร์จไฟเนื่องจากชุดหูฟังจะถูกปิดไว้

  รูปภาพด้านล่างใช้ WF-1000XM3 เป็นตัวอย่างประกอบคำอธิบาย

  เครื่องหมาย N-mark
   
 2. นำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นให้อยู่ใกล้กับกล่องสำหรับชาร์จไฟไว้จนกว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นจะตอบสนอง ถ้าหากท่านล้มเหลวในการเชื่อมต่อ, ให้ขยับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นช้า ๆ เหนือเครื่องหมาย N-mark ของกล่องสำหรับชาร์จไฟ
 3. ตรวจเช็คดูว่าฟังก์ชัน NFC ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีการตั้งค่าไว้เป็น On
 4. ถ้าหากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นใส่อยู่ในเคส ให้ถอดออกก่อน
 5. ความไวของการรับสัญญาณ NFC จะแปรผันไปตามอุปกรณ์นั้น ๆ ถ้าหากท่านยังคงล้มเหลวในการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนด้วยวันทัชตลอดเวลา ให้ทำการเชื่อมต่อเข้ากับชุดหูฟังโดยการสั่งการทางหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแทน