หมายเลข ID หัวข้อ : 00169450 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/01/2017

ไม่สามารถทำการชาร์จไฟให้กับภาคขยายเสียงสำหรับหูฟังได้. (PHA-1A, PHA-2A, PHA-3)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตรวจสอบดังต่อไปนี้.

 • ให้หมุนปุ่ม Power/volume ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา จนกระทั่ง ได้ยินเสียงคลิกเพื่อทำการปิดภาคขยายเสียงสำหรับหูฟัง.

  *ภาพและผังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ PHA-2A.

  Image

  หมายเหตุ: ไฟแสดงสภาวะ CHG POWER จะติดสว่างเป็นสีแดงในขณะที่แบตเตอรี่กำลังชาร์จไฟอยู่. ไฟนี้จะดับลงไปเมื่อการชาร์จไฟเสร็จ.

  *ผังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ PHA-2A.

  Image

 • เมื่อทำการชาร์จไฟภาคขยายเสียงสำหรับหูฟังจากเต้ารับไฟ AC, ให้เชื่อมต่อสาย micro-USB สำหรับชาร์จไฟที่จัดมาให้เข้ากับพอร์ต DC IN 5V/CHARGE ของภาคขยายเสียงสำหรับหูฟัง.

  หมายเหตุ: ให้ใช้สาย micro-USB สำหรับชาร์จไฟที่จัดมาให้ สำหรับภาคขยายเสียงสำหรับหูฟังเท่านั้น. ถ้าหากใช้สายแบบอื่นการชาร์จไฟอาจจะล้มเหลว.

  *ผังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ PHA-2A.

  Image

 • ให้ทำการชาร์จไฟในสถานที่มีอุณหภูมิโดยรอบอยู่ระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C.
  ในกรณีที่มีอุณหภูมิโดยรอบต่ำหรือสูง ภาคขยายเสียงสำหรับหูฟังนี้อาจจะไม่ทำการชาร์จไฟ.

 • ถ้าหากภาคขยายเสียงสำหรับหูฟังไม่ได้มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน, อาจจะต้องใช้เวลาสักครู่ที่จะให้ไฟแสดงสถานะ CHG POWER ติดสว่างขึ้นมาเป็นสีแดง. ในกรณีนี้, ไม่ต้องถอดสาย micro-USB นี้ออกจากภาคขยายเสียงสำหรับหูฟัง. ให้รอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะ CHG POWER ติดสว่างขึ้นมาเป็นสีแดง.

 • เมื่อท่านทำการชาร์จไฟให้กับภาคขยายเสียงสำหรับหูฟัง ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์, ให้สังเกตดังต่อไปนี้.
  • ให้ใช้สาย micro-USB สำหรับชาร์จไฟที่จัดมาให้ สำหรับภาคขยายเสียงสำหรับหูฟัง. การชาร์จไฟอาจจะล้มเหลวถ้าหากท่านใช้สายแบบอื่น.
  • ให้ตรวจสอบว่า ภาคขยายเสียงสำหรับหูฟัง เชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย micro-USB (ที่จัดมาให้). การชาร์จไฟอาจจะไม่สมบูรณ์ ถ้าเป็นการเชื่อมต่อแบบอื่น, เช่น เชื่อมต่อผ่าน USB hub.
  • เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรก, จากนั้น จึงทำการชาร์จไฟให้กับภาคขยายเสียงสำหรับหูฟัง.
   ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดแสตนด์บาย (โหมด sleep) หรือโหมด hibernate, ภาคขยายเสียงสำหรับหูฟังนั้นอาจจะไม่มีการชาร์จไฟ. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเปิดอยู่.
  • ถ้าหากวิธีการข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้และยังมีพอร์ต USB อันอื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน, ให้เชื่อมต่อภาคขยายเสียงสำหรับหูฟังนั้นเข้ากับพอร์ต USB อันอื่นดู.
   ถ้าหาก ภาคขยายเสียงสำหรับหูฟังนั้น เริ่มทำการชาร์จไฟได้, แสดงว่า พอร์ต UBS เดิม ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นอาจจะมีปัญหา.