หมายเลข ID หัวข้อ : 00167460 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/01/2017

มีความแตกต่างระหว่างวอลลุ่มเสียงทางด้านขวาและด้านซ้ายเมื่อระดับวอลลุ่มต่ำ.

    เพื่อที่จะให้เสียงออกมามีคุณภาพสูง ตัวเครื่องนี้จะใช้วอลลุ่มแบบอนาล็อก.
    ตามคุณลักษณะของวอลลุ่มแบบอนาล็อก, อาจจะมีความแตกต่าง ระหว่างระดับวอลลุ่มด้านขวาและด้านซ้ายที่ระดับวอลลุ่มเสียงต่ำ ๆ. เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความบกพร่องแต่อย่างใด.