หมายเลข ID หัวข้อ : 00142135 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/03/2019

เมื่อรับชมการเผยแพร่สัญญาณดิจิตอล, ภาพจะมีการพร่ามัว.

  ในบางครั้งท่านสามารถจะทำการลดการพร่ามัวนี้ได้โดยการเปลี่ยนการปรับตั้งคุณภาพของภาพตามด้านล่างนี้.

  1. ตั้งค่า Digital noise reduction ไปที่ Low.
    1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนรีโมท.
    2. เลือกที่ Picture.
    3. เลือกที่ Advanced settings.
    4. เลือกที่ Clarity.
    5. เลือกที่ Digital noise reduction และ ตั้งค่าไปที่ Low.

  2. ปรับ Sharpness (ความคมชัด).
    1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนรีโมท.
    2. เลือกที่ Picture.
    3. เลือกที่ Advanced settings.
    4. ปรับ Sharpness (ความคมชัด).

  3. ลดค่า Gamma ปัจจุบัน ลงไปจำนวน 1 ชิ้น.
    1. กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนรีโมท.
    2. เลือกที่ Picture.
    3. เลือกที่ Advanced settings.
    4. เลือกที่ Brightness.
    5. ลดค่า Gamma ปัจจุบัน ลงไปจำนวน 1 ชิ้น.