หมายเลข ID หัวข้อ : 00103979 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/02/2015

ฉันต้องการตรวจสอบไฟล์เพลงที่ถูกจัดเก็บด้วยซอฟต์แวร์ Media Go.

  ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อตรวจสอบที่อยู่ของไฟล์.

  1. บนหน้าจอ Media Go, คลิกขวาที่เพลงที่ท่านต้องการ, และ จากนั้น คลิก Properties.
  2. ตรวจสอบที่อยู่ที่จัดเก็บใน File ที่หน้าจอ Audio Properties.
   หมายเหตุ: ถ้าชื่อพาร์ทที่อยู่ของที่จัดเก็บไฟล์ยาว, ข้อความตรงกลางบางส่วนจะแสดง "...".
   การแสดงพาร์ทเต็ม, คลิกที่แทป File บนหน้าจอ Audio Properties.

  หมายเหตุ: รายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานซอฟต์แวร์ Media Go แสดงที่: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/.
  Media Go อาจจะใช้งานได้กับอุปกรณ์อื่นที่ไม่อยู่ในรายชื่อ. แต่เราไม่รับประกันการทำงาน ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในรายชื่อ.