หมายเลข ID หัวข้อ : 00090048 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/09/2021

ฟังก์ชันเวลาเริ่มการประหยัดพลังงาน (Power Save Start Time) ไม่ทำงานและกล้องจะยังคงเปิดอยู่ ถึงแม้จะผ่านเวลาที่ตั้งไว้ไปแล้ว

  คุณสมบัติประหยัดพลังงานของกล้องนี้ จะไม่ทำงานในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • โหมดประหยัดพลังงานไม่ทำงานเมื่อฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลมีการเปิดไว้ ตรวจสอบดูขั้นตอนด้านล่างเพื่อปิดการทำงาน

   หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการใช้งาน สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง

   • เมนู (MENU) (เซ็ตอัป (Setup)) →  Remote Ctrl หรือ IR Remote Ctrl →  ปิด (Off)
   • เมนู (MENU) → (เครือข่าย (Network)) → Bluetooth Rmt Ctrl → ปิด (Off)
  • กล้องเชื่อมต่อกับ Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile)
  • เพาเวอร์จะได้รับการจ่ายจากขั้วต่อ USB
  • ฟังก์ชัน Smile Shutter จะทำงาน
  • กล้องจะอยู่ในโหมดแสตนด์บาย สำหรับการถ่ายภาพแบบ HFR (High Frame Rate)
  • สีขาวพื้นฐานจะถูกถ่ายไว้ในโหมด Custom Setup สำหรับใช้ในการปรับสมดุลสีขาว
  • การเชื่อมต่อ Eye-Fi จะทำงาน
  • ในระหว่างที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือทีวี
  • ในระหว่าง การสตรีมมิ่ง USB (USB Streaming)

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากมีการตั้ง ฟังก์ชัน FINDER/MONITOR ไปที่ Auto, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดขวางกั้นตัวเซ็นเซอร์ของวิวไฟน์เดอร์อยู่ ถ้าหากตัวเซ็นเซอร์นี้จับสิ่งใด ๆที่อยู่ในระยะใกล้ได้ กล้องจะทำงานและอาจจะไม่ทำการปิดตัวเอง 
    เมื่อมีวัตถุอยู่ใกล้ช่องมองภาพของรุ่นที่มีเซนเซอร์ตา ตัวเซนเซอร์ตานี้อาจจะทำงานขึ้นมาได้ ทำให้เครื่องไม่ทำการปิดเครื่อง
  • เมื่อมีการตั้ง Ctrl w/ Smartphone ไปที่ เปิด (On)ถึงแม้ว่าจะตั้ง เวลาเริ่มการประหยัดกำลังงาน (Power Save Start Time) ไว้น้อยกว่า 1 นาที เวลาการเริ่มทำงานก็จะยืดไปเป็น 1 นาที เพื่อให้กล้องได้มั่นใจว่ามีเวลาพอในการที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือได้
  • บางฟังก์ชันอาจจะไม่มีให้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของตัวเครื่อง