หมายเลข ID หัวข้อ : 00057396 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/08/2015

ฟังก์ชั่น NFC ไม่ทำงานเมื่อกล้องติดตั้งไว้บนขาตั้งกล้อง

    เนื่องจาก เสาอากาศของ Near Field Communication (NFC) อยู่บริเวณด้านล่างของตัวกล้องที่ติดกับขาตั้งกล้องอยู่นั้น ขาตั้งกล้องจึงอาจจะไปรบกวนสัญญาณ NFC ได้ ให้ถอดกล้องออกจากขาตั้งกล้องก่อน ถ้าต้องการจะใช้ฟังก์ชั่น NFC นี้