หมายเลข ID หัวข้อ : 00188479 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/01/2018

เครื่องเล่นและบันทึก Sony DVD ใช้งานกับแผ่นดิสก์ที่มีรหัส ของโซนที่แตกต่างได้หรือไม่?

    เครื่องเล่น และ บันทึก Sony DVD ที่จำหน่ายออกไป จะขึ้นอยู่กับการรองรับของประเทศของท่านว่าเป็น การเล่น และบันทึกแบบ NTSC หรือ PAL / SECAM. ตัวเครื่องจะไม่สามารถเล่นหรือบันทึกแผ่นที่มาจากฟอร์แมทของวิดีโอที่รองรับไม่ได้. นอกจากนี้ยังใช้กันไม่ได้กับที่มีรหัสโซนอื่นที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานอีกด้วย. ไม่มีวิธีการที่จะแก้ไขรหัสโซนหรือทำให้เครื่องเล่นรองรับฟอร์แมทวิดีโอที่แตกต่างได้.

    หมายเหตุ:

    • เครื่องเล่น Sony DVD จะสามารถเล่นแผ่นดิสก์ที่มีป้ายบอกเป็น Region 0 หรือ All ได้้ เนื่องจากแผ่นดิสก์เหล่านี้มีการเข้ารหัสให้เล่นได้กับทุกโซน. แผ่นดิสก์จำนวนมากสร้างขึ้นมาด้วยซอฟต์แวร์ถ่ายภาพจากวิดีโอตามบ้านแล้วเข้ารหัสเป็น Region 0 และจะสามารถเล่นในเครื่องเล่่น DVD ของท่านได้.
    • มาตรฐานฟอร์แมทของวิดีโอ และรหัสโซนปกติจะมีพิมพ์ติดไว้บนแผ่นดิสก์ หรือ ที่อุปกรณ์หีบห่อที่ใส่ที่มากับเคส.