หมายเลข ID หัวข้อ : 00199453 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/06/2018

มีข้อความ X หรือ CLEANING CASSETTE กะพริบใน LCD หรือวิวไฟน์เดอร์.

    เรื่องนี้เป็นการแสดงให้ทราบว่าหัววิดีโอของกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้นอาจจะสกปรกหรือเสีย. เพื่อลองทำการแก้ปัญหานี้ ให้ใช้ตลับเทปทำความสะอาดหัววิดีโอ ทำความสะอาดให้กับหัววิดีโอนั้นดู.

    หมายเหตุ: แม้หลังการทำความสะอาด, ถ้าหากท่านใช้ตลับเทปที่สกปรกอีก อาการเดิมก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีก.

    ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขหลังการทำความสะอาดหัววิดีโอ แสดงว่า อาจจะต้องเรียกใช้  บริการตรวจซ่อมแล้ว.