หมายเลข ID หัวข้อ : 00140394 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2017

วิธีการแสดงหรือลบข้อมูล Extended Data Services (XDS) หรือ Closed Captioned (CC).

  ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี, การกดปุ่ม DISPLAY หรือ ปุ่ม CC บนรีโมทที่จัดมาให้จะแสดง และ ลบข้อมูลของ XDS และ CC ออกไปจากหน้าจอ.

  สำคัญ:

  • ทีวีจะไม่สามารถแสดงข้อมูล CC ได้ ถ้าหากไม่ได้มีมาจากผู้ให้บริการของโปรแกรมนั้น.
  • Sony TV จะไม่มีตัวเลือกสำหรับข้อมูล CC ที่จะให้แสดงในภาษาต่าง ๆ .
  • การเปิดตัวเลือก CC เมื่อทีวีนั้นตั้งให้เป็นอินพุทจากจูนเนอร์ จะเป็นการเปิดข้อมูล CC สำหรับแจ็คอินพุทของ VIDEO ทั้งหมด.
  • XDS ไม่สามารถจะเปิดหรือปิดได้ เมื่อทีวีตั้งอินพุทไว้เป็น VIDEO.
  • TV ที่ผลิตก่อนเดือนกรกฎาคม ปี 2550 อาจจะไม่มีตัวเลือก CC.
  • ถ้าหากมีการปิด ตัวเลือก XDS หรือ CC ไว้ในทีวีนั้น, แต่ยังปรากฎว่า มีการแสดงขึ้นมาบนหน้าจอได้, แสดงว่าข้อมูลนั้นอาจมาจากกล่องรับสัญญาณเคเบิล หรือ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม. ถ้าเป็นในกรณีนี้, จะต้องใช้รีโมทสำหรับกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อทำการลบข้อมูล XDS หรือ CC นั้นแทน.

  หมายเหตุ: ขั้นตอนการตั้งค่าตัวเลือก XDS และ CC จะเปลี่ยนแปลงไปตามรุ่นเครื่องของทีวี. สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น กรุณาดูจากคู่มือของทีวี.